Rubriky
Zprávy

Blíží se splatnost poplatku za odpad a poplatku z pobytu

Odbor ekonomický Magistrátu města Děčín upozorňuje na termín 2. splátky místního poplatku za provoz systému nakládání shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů za rok 2020, který je nejpozději do 30. listopadu 2020. Ke stejnému musejí plátci uhradit také místní poplatek z pobytu za 1. – 3. čtvrtletí 2020.

Poplatek za odpad
Složenky na tuto splátku budou Českou poštou rozeslány počátkem měsíce listopadu t.r. Poplatníci, kteří platí prostřednictvím SIPO, mají předpis poplatku zahrnut v rozpisu SIPO na měsíc listopad t.r. Občané, kteří platí poplatek převodem z účtu nebo kteří oznámili, že budou platit přímo v pokladně magistrátu, obdrželi informace k platbě již v minulosti a nebudou již proto na termín splatnosti poplatku upozorňováni.

Upozorňujeme, že složenky nejsou zasílány poplatníkům, u nichž se tyto v minulosti vrátily na magistrát z důvodu nenalezení adresáta nebo poplatníkům, kteří složenky opakovaně nezaplatili. Proto doporučujeme občanům, u nichž došlo ke změně trvalého pobytu a kteří neobdrželi složenky, aby kontaktovali správce poplatku.

Odbor ekonomický dále upozorňuje na povinnost poplatníků nahlásit správci poplatku do 30 dnů každou změnu v ohlašovací povinnosti, tj. zejména doložit nárok na osvobození nebo úlevu od poplatku. Nedoloží-li poplatník nárok na osvobození nebo úlevu ve stanovené lhůtě, tento nárok zanikne a nebude proto možné osvobození nebo úlevu od poplatku uznat zpětně.

V souvislosti se změnou výše roční sazby poplatku na částku 750 Kč/osoba/rok dle OZV č. 4/2019 účinné od 1.ledna 2020 doporučujeme občanům, aby provedli kontrolu výše plateb poplatku za 1.pololetí t.r. V řadě případů došlo k úhradě nižší částky, a tím ke vzniku nedoplatku, neboť občané neprovedli změnu trvalého příkazu k platbě poplatku.

S veškerými dotazy na placení poplatku se mohou občané obracet na pracovníky odd. správy daní a poplatků odboru ekonomického (Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, 3. patro, č. dv. 408, 409 a 417). Telefonní i e-mailové kontakty na příslušné pracovníky oddělení občané naleznou zde.

Místní poplatek z pobytu
Místní poplatek z pobytu za 1. – 3. čtvrtletí 2020 je třeba uhradit ke dni 30.11.2020. Nebudou-li poplatky odvedeny plátcem včas nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku poplatek platebním výměrem k přímé úhradě. Včas neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.

Dále je nutné do 30.11.2020 splnit ohlašovací povinnost k zahájení činnosti spočívající v poskytování úplatného pobytu. Po tomto datu může být nesplnění ohlašovací povinnosti sankcionováno pokutou.
V případě jakýchkoliv dotazů k evidenci a placení tohoto místního poplatku se obracejte na paní Lenku Dejmkovou (tel. 412593414, e-mail: ). Informace k poplatku najdete zde.

Zdroj: Magistrát města Děčín