Rubriky
Zprávy

Konkurzní řízení na ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Děčín III, Březová 369/25

skolka_alesoRada města Děčín vyhlašuje konkursní řízení v souladu s §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích a na základě požadavků stanovených Radou města Děčín na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace.

Předpoklady uchazeče:

– splněné vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
– praxe v rozsahu dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v znění pozdějších předpisů,
– znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy,
– občanská a morální bezúhonnost,
– zdravotní způsobilost a dobrý zdravotní stav,
– organizační a řídící schopnosti.

Doba výkonu činnosti ředitele/ředitelky školy je 6 let s účinností od data jmenování zřizovatelem. Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo: 01.07.2015.

Náležitosti přihlášky:

jméno, příjmení, titul,
datum a místo narození,
státní příslušnost,
místo trvalého pobytu (kontaktní adresa, e-mailová adresa, číslo telefonu),
číslo občanského průkazu (případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana),
datum a podpis.

K přihlášce připojte tyto doklady:

– doklady o získání odborné kvalifikace,
– doklady o průběhu všech zaměstnání, včetně časového vymezení délky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji včetně pracovního zařazení (pracovní smlouvy, dohody, potvrzení zaměstnavatelů),
– strukturovaný životopis,
– koncepci rozvoje školy v maximálním rozsahu 5 stran strojopisu formátu A4,
– výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
– originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání vedoucího pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců).

Veškeré doklady musí být originály nebo úředně ověřené kopie.

Písemné přihlášky včetně požadovaných dokladů doručte v uzavřené obálce s označením:  „KONKURSNÍ ŘÍZENÍ ZŠ a MŠ Březová – neotvírat“, a to buď osobně na podatelnu magistrátu do 30. 4. 2015 do 14,00 hod. nebo poštou na adresu Statutární město Děčín, se sídlem Magistrát města Děčín, odbor školství a kultury, k rukám vedoucí odboru školství a kultury, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV tak, aby byla doručena na Magistrát města Děčín do 30.04.2015.

Pro přijetí přihlášky je rozhodující datum doručení.

Zdroj: Magistrát města Děčín