Rubriky
Zprávy

Vyhlášení konkursního řízení na obsazení místa ředitele/ředitelky ŠJ Sládkova

Rada města Děčín svým usnesením č. RM 21 06 39 03 ze dne 23.03.2021 vyhlašuje v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích a na základě požadavků stanovených Radou města Děčín, konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele příspěvkové organizace statutárního města Děčín

Školní jídelna Děčín I, Sládkova 1300/13, příspěvková organizace.

Předpoklady uchazeče:
 vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu,
 praxe, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření v délce 4 roky,
 znalost problematiky organizace, řízení a financování ve školství, znalost vyhlášek a zákonů vztahujících se ke školnímu stravování,
 znalost práce na PC,
 občanská a morální bezúhonnost,
 způsobilost k právním úkonům a dobrý zdravotní stav,
 organizační a řídící schopnosti.

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo: 01.07.2021

Náležitosti písemné přihlášky:
 formulace, ze které vyplyne, že se jedná o přihlášku uchazeče do konkursního řízení na uvedené vedoucí pracovní místo,
 jméno a příjmení uchazeče, titul uchazeče,
 datum narození uchazeče,
 místo trvalého pobytu uchazeče, korespondenční adresa uchazeče (liší-li se od adresy místa trvalého pobytu), telefonní spojení, e-mail, případně DS,
 datum a podpis.

Přílohy k přihlášce:
 doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 doklad o průběhu zaměstnání, ze kterého vyplývá délka praxe včetně pracovního zařazení (např. pracovní smlouvy, potvrzení zaměstnavatelů),
 strukturovaný profesní životopis,
 koncepce dalšího rozvoje organizace v rozsahu max. 3 stran formátu A4,
 výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo doklad o jeho vyžádání,
 lékařské potvrzení o zdravotním stavu a způsobilosti k výkonu pracovního místa ředitele organizace (ne starší než 2 měsíce).

Veškeré doklady musí být originály nebo úředně ověřené kopie.

Ke konkursnímu řízení budou přijaty pouze přihlášky s kompletními doklady (přihlášku, životopis a koncepci rozvoje organizace vlastnoručně podepište).
Písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů doručte v uzavřené obálce s označením: „KONKURSNÍ ŘÍZENÍ ŠJ Sládkova – neotvírat“, a to buď osobně na podatelnu magistrátu do 14.04.2021 do 16:00 hod., nebo poštou na adresu Statutární město Děčín, se sídlem Magistrát města Děčín, odbor školství a kultury, k rukám vedoucí odboru školství
a kultury, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV tak, aby byla doručena na Magistrát města Děčín do 14.04.2021.

Pro přijetí přihlášky je rozhodující datum doručení.

Zdroj: rodina.mmdecin.cz