Rubriky
Zprávy

Rada města vyhlásila konkursní řízení na ředitele/ředitelku Mateřské školy v Děčíně XXXII, Májová 372, p.o.

Rada města Děčín svým usnesením č. RM 18 04 39 18 ze dne 20.02.2018 vyhlašuje v souladu s § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích a na základě požadavků stanovených Radou města Děčín, konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitelky/ředitele příspěvkové organizace statutárního města Děčín Mateřská škola Děčín XXXII, Májová 372, příspěvková organizace.

Předpoklady uchazeče:
– splněné vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
– praxe v rozsahu dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
– znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy,
– občanská a morální bezúhonnost,
– zdravotní způsobilost a dobrý zdravotní stav,
– organizační a řídící schopnosti.

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo: 01.06.2018 
K přihlášce připojte tyto doklady:
– doklady o získání odborné kvalifikace,
– doklad o průběhu všech zaměstnání, včetně časového vymezení délky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji včetně pracovního zařazení, potvrzený posledním zaměstnavatelem,
– strukturovaný životopis,
– koncepci rozvoje školy v maximálním rozsahu 5 stran strojopisu formátu A4,
– výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání,
– originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání vedoucího pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců).

Veškeré doklady musí být originály nebo úředně ověřené kopie.

Písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů doručte v uzavřené obálce s označením: „KONKURSNÍ ŘÍZENÍ MŠ Májová – neotvírat“, a to buď osobně na podatelnu magistrátu do 28.03.2018 do 16:00 hod., nebo poštou na adresu Statutární město Děčín, se sídlem Magistrát města Děčín, odbor školství a kultury, k rukám vedoucí odboru školství a kultury, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV tak, aby byla doručena na Magistrát města Děčín do 28.03.2018. 
Pro přijetí přihlášky je rozhodující datum doručení.

Zdroj:Magistrát města Děčín