Rubriky
Zprávy

Blíží se termín splátky poplatku ze psů

Magistrát města upozorňuje na splatnost 1. splátky místního poplatku ze psů za rok 2022, a to nejpozději do 31. března 2022. Složenky již byly prostřednictvím České pošty rozeslány. Pokud poplatník složenku z jakéhokoliv důvodu neobdrží, není toto důvodem nezaplacení poplatku. S případnými dotazy k placení je možné se obracet na odd. správy daní a poplatků (paní Šárka Vepřovská, tel. č. 412593413, e-mail: sarka.veprovska @mmdecin.cz).

Dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, o místním poplatku ze psů, dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení k poplatku, je poplatník povinen tuto změnu oznámit odboru ekonomickému magistrátu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost na¬stala. Toto se týká zejména povinnosti ohlásit ukončení poplatkové povinnosti z důvodu uhynutí psa, předání psa jinému majiteli atp. Za porušení této povinnosti může správce poplatku uložit pokutu dle daňového řádu.

Zdroj: Magistrát města Děčín