České Švýcarsko, 20. 3. 2019 – Správa Národního parku České Švýcarsko se tímto ohrazuje proti vyjádření prezidenta Svazu dopravy ČR Jaroslava Hanáka ze dne 19. března 2019 směrem k novinářům, zejména pak proti tvrzení, že „postup Správy Národního parku České Švýcarsko (ve věci žádosti Ministerstva dopravy o stanovení kompenzačních opatření ve věci řešení významně negativního vlivu Koncepce vodní dopravy pro období 2016 – 2023 na předměty ochrany EVL Labské údolí a EVL Porta Bohemica – pozn. správa NP) je nezákonný a založený na odborně zcela pomýlených podkladech…“.

Stanovisko Správy Národního parku České Švýcarsko vzniklo na základě několika odborných studií nejpřednějších akademických institucí v České republice, včetně České zemědělské univerzity v Praze, Masarykovy univerzity v Brně či Ostravské univerzity. Vyhotovené studie mimo jiné zohledňují další, dříve zpracované podklady, a to včetně těch, které dodalo přímo Ředitelství vodních cest. Vydané stanovisko proto v žádném případě nelze považovat ani za nezákonné, ani za neodborné.

Správa parku předmětné stanovisko zpracovala na základě žádosti Ministerstva dopravy ze dne 11. října 2017, neboť při tvorbě strategického dokumentu Koncepce vodní dopravy pro období 2016 – 2023 sami zpracovatelé v souladu se zákonem identifikovali významně negativní vliv záměru na předmět ochrany nebo celistvost Evropsky významné lokality Labské údolí. Stanovisko konstatující nemožnost stanovení kompenzačních opatření je tedy výsledkem ryze odborného posouzení celé problematiky.

Tvrzení prezidenta Svazu dopravy ČR Jaroslava Hanáka o nezákonnosti postupu či podjatosti Správy Národního parku České Švýcarsko či o strannosti a nedostatečné odbornosti prestižních českých akademických institucí jsou zcela nepodloženými domněnkami a v rozporu se zákony České republiky by byly naopak politické zásahy do procesu posuzování vlivu strategických dokumentů či stavebních záměrů záměrů na životní prostředí tak, jak k nim prezident svazu vyzývá.

Odkazy:


Kaňonovité údolí Labe: Území je chráněnou oblastí celoevropského významu, a to v rámci soustavy Natura 2000. Foto: Václav Sojka