Rubriky
Zprávy

Upozornění na splatnost poplatku ze psů

psiska__alesoOdbor ekonomický Magistrátu města Děčín upozorňuje občany města Děčín na splatnost 2. splátky místního poplatku ze psů za rok 2016 nejpozději do 31. srpna 2016.

Termíny splatnosti poplatku ze psů stanoví obecně závazná vyhláška č. 7/2010. Poplatek ve dvou splátkách hradí pouze poplatníci, jejichž roční poplatková povinnost činí více než 400 Kč.

Složenky na poplatek ze psů již byly prostřednictvím České pošty rozeslány. Pokud poplatník složenku z jakéhokoliv důvodu neobdrží, není toto důvodem nezaplacení poplatku ve lhůtě stanovené vyhláškou.

Současně upozorňujeme, že dojde-li u poplatníka ke změně údajů uvedených v ohlášení k poplatku, je poplatník povinen tuto změnu oznámit odboru ekonomickému magistrátu nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala. Toto se týká zejména povinnosti ohlásit ukončení poplatkové povinnosti z důvodu uhynutí psa, předání psa jinému majiteli atp. Za porušení této povinnosti může správce poplatku uložit pokutu dle daňového řádu. V případě nezaplacení poplatku v termínu stanoveném vyhláškou může být zvýšena poplatková povinnost až na trojnásobek částky včas nezaplacené.

S případnými dotazy k placení poplatku se občané mohou obracet na odd. správy daní a poplatků odboru ekonomického magistrátu (paní Šárka Vepřovská, tel.č. 412593413, e-mail: sarka.veprovska@mmdecin.cz).

Zdroj: Magistrát města Děčín