Rubriky
Zprávy

Výběrové řízení na pracovní místo – referent / referentka sociálních věcí pro zajišťování agendy ochrany dětí

magistrát podmokly_alesoTajemník Magistrátu města Děčín vyhlašuje Výběrové řízení na pracovní místo úředníka / úřednice – referenta/referentky sociálních věcí pro zajišťování agendy sociálně-právní ochrany dětí. Podrobnosti níže:

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
SE SÍDLEM MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 1175/5, 405 38 DĚČÍN IV – PODMOKLY
Tajemník Magistrátu města Děčín
vyhlašuje

V Ý B Ě R O V É   Ř Í Z E N Í
na pracovní místo úředníka / úřednice – referenta/referentky sociálních věcí pro zajišťování agendy sociálně-právní ochrany dětí
Tento druh práce je zařazen do 10. platové třídy v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Místem výkonu práce je Děčín. Nástup do pracovního poměru od 01.04.2014, příp. dle dohody.

Požadavky:
– splnění předpokladů podle §4 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, v platném znění
– splnění předpokladů podle § 110 zák. č. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů:
– vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního předpisu v oborech vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost
– vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku, akreditovaného podle zvláštního právního předpisu
– absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech sociální práce a sociální pedagogiky, sociální pedagogiky, sociální a humanitární práce, sociální práce, sociálně právní činnosti, charitní a sociální činnosti, sociální politiky, sociální péče nebo speciální pedagogiky v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 10 let, za podmínky středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním, ukončeného nejpozději 31. prosince 1996.

Další požadavky:
– dobré komunikační schopnosti
– schopnost samostatného rozhodování
– počítačová gramotnost.

Předpokládá se základní orientace v dále uvedených zákonech v platném znění:
č. 128/2000 Sb., o obcích, č. 500/2004 Sb., správní řád, č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí.
Výhodou je splnění zkoušky zvláštní odborné způsobilosti dle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků ÚSC, ve znění pozdějších předpisů.

Náležitosti přihlášky:
– jméno, příjmení a titul
– datum a místo narození
– státní příslušnost
– místo trvalého pobytu
– číslo občanského průkazu (případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
– datum a podpis.

K přihlášce připojte tyto doklady:
– životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
– ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášku s požadovanými doklady doručte v uzavřené obálce s označením: „Výběrové řízení – SPOD“, a to buď osobně na podatelnu magistrátu do 10.03.2014 do 17 hod. nebo poštou na adresu:

Magistrát města Děčín
k rukám tajemníka magistrátu
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV – Podmokly
tak, aby byla doručena na Magistrát města Děčín do 10. 3. 2014.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

Zdroj: Magistrát města Děčín