Rubriky
Zprávy

Nová vyhláška ke kácení dřevin rostoucích mimo les

kaceni stromu_alesoV polovině července nabyla účinnosti nová vyhláška o ochraně dřevin rostoucích mimo les a povolování jejich kácení.

Dne 15. 7. 2013 nabyla účinnosti nová vyhláška o ochraně dřevin rostoucích mimo les a povolování jejich kácení.

Nový předpis s sebou přináší řadu změn a nových pojmů. Pro lepší orientaci přinášíme občanům následující shrnutí.

Co je nové:
1) Asi nejdiskutovanější novinkou je kácení dřevin s obvody kmenů většími než 80 cm ve 130 cm výšky na zahradách bez jakéhokoli povolení. Proto, aby mohla být taková dřevina pokácena bez příslušného povolení, musí být splněny níže uvedené podmínky.
Dřevina se musí nacházet na zahradě, přičemž pro účely této vyhlášky se zahradou rozumí pozemek u rodinného nebo bytového domu (tzn. neplatí např. pro zahrádkářské kolonie, areály škol, školek a obdobných zařízení, firemní pozemky nebo pozemky pro novostavby RD atp.), který musí být stavebně oplocen (tj. nikoli př. živým plotem) a nepřístupný veřejnosti a musí být v zastavěném území obce (v souladu s územním plánem obce). Všechna tato kritéria musí být splněna současně, teprve poté je možné přistoupit ke kácení dřeviny bez povolení. Není-li splněna byť jen jedna z podmínek, musí být požádáno o povolení ke kácení, tak jako tomu bylo doposud. Před kácením dřevin bez povolení na zahradách proto doporučujeme si zejména ověřit, zda se pozemek skutečně nachází v zastavěném území obce.
2) Nově je zaveden termín zapojené porosty dřevin, kdy se tímto porostem rozumí nejen keře (jako tomu bylo v minulosti), ale i drobné stromky o obvodech kmínků do 80 cm. Pokud má takový porost rozlohu do 40 m2 , nevyžaduje jeho pokácení žádné povolení. Nad 40 m2 rozlohy porostu si vlastník na jeho pokácení povolení již vyřídit musí. Pokud se v takovém porostu vyskytnou stromy s obvodem kmene větším než 80 cm, jsou posuzovány samostatně jako jednotlivé dřeviny.
3) Povolení ke kácení se také nevyžaduje pro dřeviny rostoucí na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž.
4) Dochází ke zpřísnění režimu povolování stromořadí. Stromy, které jsou součástí takového stromořadí, po novu podléhají povolení orgánu ochrany přírody bez ohledu na velikost obvodů kmenů.

Co zůstalo v platnosti a na co si dát pozor:
I přesto, že vyhláška dává volnou ruku vlastníkům soukromých zahrad pokácet dřevinu bez povolení, kácení v období vegetačního klidu by mělo být zachováno. Vyhláška sice striktně nezakazuje kácet v období vegetace, kácením v tomto období však mohou být dotčeny ostatní zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny. To se může týkat např. ochrany ptáků (zákonem je zakázáno úmyslně poškozovat nebo ničit hnízda ptáků, vyrušovat ptáky zejména během rozmnožování a odchovu mláďat) nebo ochrany zvláště chráněných druhů, resp. jejich biotopů. V případě porušení výše uvedených chráněných zájmů při kácení dřeviny ve vegetaci může být ten, kdo tak činí, pokutován, byť na samotné kácení povolení nepotřeboval.

Dále je třeba věnovat pozornost nedovoleným zásahům do dřevin. Pokácením dřeviny se rozumí její úplné odstranění, tj. kdy řez je proveden u země. V případě odstranění př. poloviny koruny nebo uříznutí stromu v půlce kmene je takové jednání posuzováno jako nedovolený zásah (bez ohledu na to, zda dřevina vyžadovala povolení ke kácení či ne), resp. poškození stromu, za které je možné uložit sankci.
Povolení ke kácení dřevin s obvody kmenů do 80 cm není, tak jako tomu bylo i v minulosti, vyžadováno.

Zdroj: Magistrát města Děčín