Rubriky
Zprávy

Pozor na nebezpečí při pálení odpadu

Jaro již klepe na dveře a jako obvykle teplé počasí láká k pálení biologického odpadu na zahradách (zbytky staré trávy, listí, větve) či klestí v lese, bohužel se objevují také případy zakázaného a velmi nebezpečného vypalování suchých porostů.

Pravidla pro spalování suchých rostlinných materiálů v otevřeném ohništi:

• pálit lze pouze suchý rostlinný materiál
• pálení se nesmí provádět v době zhoršené kvality ovzduší (aktuální informace lze zjistit – http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_generator/actual_hour_data_CZ.html), popř. na tel. 412 591 472 (Mm Děčín, odbor životního prostředí, L. Fritscheová)
• pálení hlaste na tel.: 950 431 010 nebo 950 431 114 (centrála HZS Ústeckého kraje) nebo prostřednictvím www.hzsoul.cz/paleni2
• je nutno zachovávat bezpečnou vzdálenost ohniště od zástavby, plotů, automobilů … apod.
• pálení musí být přítomna osoba, která dovršila věku 18 let
• místo pálení se nesmí nechat bez dozoru
• velikost ohniště volte takovou, aby všechen hořící materiál shořel za dozoru dospělé osoby
• ohniště musí být ve vzdálenosti minimálně 50 metrů od okraje lesa
• ohniště by se mělo zakládat na hliněném podkladu
• vždy mějte k dispozici prostředky, kterými oheň uhasíte (kbelík s vodou, lopatu a písek… aj.)
• nerozdělávejte oheň za pomoci hořlavých kapalin (např. benzín)
• pálení se nesmí provádět za silného větru nebo extrémního sucha

V otevřených ohništích je dle § 16 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, povoleno spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami (jedná se o všechny části rostlin i stromů). Pokud dojde ke spalování jiných materiálů, např. vlhkých rostlinných materiálů, chemicky ošetřeného dřeva (okenní rámy, dřevotříska, dřevo ošetřené lakem nebo barvou), igelitů, plastů, apod., je možno uložit za tento přestupek sankci až do výše 50.000 Kč.

Vzhledem k problematickému zajištění úplného proschnutí rostlinného materiálu, který by se dal dokonale spálit, je vhodnějším způsobem jak naložit s biologicky rozložitelným materiálem ze zahrady jeho kompostování. Kompost lze dále využít zapravením do záhonů. Pokud máte možnost, větve z ořezů dřevin štěpkujte a přidávejte do kompostu. Listí je možno ponechat pod stromy (případně ho shrabejte ke kmeni).
POZOR! – V případě napadení rostlinného materiálu škůdci nebo plísněmi je nutno napadený materiál spálit.
Při pálení je třeba dodržet i ustanovení § 127 zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a nad míru přiměřenou poměrům neobtěžovat sousedy kouřem a popílkem. Dále je třeba dodržovat povinnosti uvedené v zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (např. zákaz provádění vypalování porostů, povinnost oznámení spalování hořlavých látek na volném prostranství).

Víte, že:
– při spalování odpadů na otevřených ohništích vzniká velké množství pro člověka škodlivých emisí, které zůstávají ve vzduchu ve výšce 10 m a poté klesají zpět na zem
– vypalování porostů (trávy) může způsobit zničení většiny vývojových stádií hmyzu, smrt nebo popálení malých zvířat (např. ježků)
Zdroj: Magistrát města Děčín