Rubriky
Zprávy

2. – Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín – D8 (Knínice) – Varianta Chrochvická

prelozka D8V mém minulém článku jsem slíbila, že vás budu postupně seznamovat s jednotlivými variantami, kterými se má zabývat nově připravovaná dokumentace EIA, hodnotící vliv plánované stavby na životní prostředí. Jako první bych ráda přiblížila variantu vedoucí údolím Chrochvického potoka:

Není nová, v roce 2007 vyvolala velkou nevoli obyvatel Chrochvic a Želenic, protože místním lidem vede v podstatě přímo za okny domů. Rozdíl varianty z r.2007 oproti variantě nynější (2012) nastává zhruba po 3,5 km, kdy se od původní trasy, postupující dále Chráněnou krajinnou oblastí České středohoří, ta nová z oblasti CHKO ČS odklání blíž k Děčínu a napojuje se na nevariantní trasu, totožnou pro obě nově posuzované varianty a procházející do zastavěné oblasti Horního Oldřichova.

Celou novou trasu můžeme popsat zhruba takto – varianta Chrochvická začíná na silnici 1/62 (poblíž býv. Diany), pokračuje kousek směrem na Ústí a stáčí se k současné točně autobusu a nahoru obytnou zástavbou zadní částí Želenic se kříží s ulicí Želenická, Zde bude vybudována velká křižovatka, pro níž bude nutné zbourat 4 domy. Od křižovatky postupuje dále údolím Chrochvického potoka, který dvakrát překříží. V proluce zastavěné obytné části Krásného Studence a Václavova se dostane až na ulici Hraniční a od ní bude pokračovat tunelem dlouhým 800 metrů až do napojení na tzv. nevariantní úsek (= totožný s variantou Pastýřská), vycházející v zastavěné oblasti Horního Oldřichova.
K této variantě je mnoho pro i proti.

Pro může hovořit to, že tunelový úsek je asi nejšetrnější k přírodě Chráněné krajinné oblasti České středohoří, k majitelům nemovitostí, kterých by se daná trasa dotkla, pokud by vedla po povrchu a také minimalizací problémů vzniklých s případnými zábory půdy. Dalším plusem je skutečnost, že napojením na stávající silnici 1/62 vedoucí Rozbělesy směrem na Ústí nad Labem, se ušetří zatížení centra města automobily (především kamiony), které by centrem musely projet, jak by tomu bylo např. ve variantě Pastýřská.

Proti stojí naopak ohrožení kvality života obyvatel Chrochvic a Želenic, a to nejen těch, kteří by přišli o své domy, jež stavbě musí ustoupit, ale i těch, kterým by trasa vedla přímo pod domy (hluk, exhalace, zásah do krajinného rázu…). A totéž by čekalo i obyvatele Horního Oldřichova a dalších lokalit, kterými bude přeložka pokračovat poté, co opustí tunel.

Zajímavé v tomto kontextu je to, že z posuzování zcela vypadla tzv. varianta VD2 – zaústěná na silnici I/62 v prostoru Chrochvic, s dlouhým tunelem pod Chrochvicemi, kterou nechalo zpracovat MŽP v roce 2009 u Ing. Jiřího Kalčíka.

Tak jako v úvodním článku, nehodnotím, zda je tato varianta špatná či ne, jen se jí snažím co nejvíce přiblížit, abyste si o ní mohli udělat vlastní názor a uvědomili si, kudy vlastně povede. Další varianty si dovolím na pokračování předložit v následujících číslech.

Šárka Zimová Dostálová
radní města Děčín za VPM a krajská zastupitelka