Rubriky
Zprávy

Informace o vrácení doplněné a přepracováné dokumentace záměru Plavební stupeň Děčín

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí

o z n a m u j e

zveřejnění informace o vrácení doplněné a přepracováné dokumentace záměru „Plavební stupeň Děčín“ zařazeného v kategorii I, k doplnění podle § 8 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí v platném znění (dále jen zákon).

Zveřejnění informace o vrácení k doplnění přepracované a doplněné dokumentace záměru „Plavební stupeň Děčín“ bude podle § 16 odst. 3 vyvěšeno na úřední desce po dobu 15 dnů
od 04.06.2012 do 18.06.2012

Dne 31.01.2012 obdrželo MŽP podle § 8 zákona doplněnou a přepracovanou dokumentaci (tzv.. „doplněk dokumentace“), který byl dne 10.02.2012 rozeslán dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a k vyjádření. K předloženému doplňku dokumentace obdrželo MŽP opět řadu vyjádření, podnětů a připomínek, které opakovaně upozorňovaly na informace a skutečnosti, jež nebyly ani při zpracování doplňku dokumentace zohledněny a doplněny. MŽP obdrželo rovněž od zpracovatele posudku písemné doporučení pro vrácení dokumentace k doplnění chybějících aspektů, které byly požadovány již v předcházejícím kroku procesu EIA a bez kterých nelze provést hodnocení velikosti a významnosti vlivů na životní prostředí. Tyto požadavky jsou opakovaně formulovány ve vyjádřeních prakticky všech dotčených orgánů ochrany přírody a krajiny, které musí MŽP v procesu EIA hodnotit jako stěžejní vyjádření, neboť vlivy záměru jsou potenciálně největší právě v této oblasti.
Za zásadní je nutno považovat především vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO České středohoří, Správa CHKO Labské pískovce, České inspekce životního prostředí, MŽP – odbor obecné ochrany přírody a krajiny a MŽP – odbor druhové ochrany a implementace evropských předpisů, která ve svých vyjádřeních nadále, i po obdržení doplňku dokumentace, vznášejí připomínky k nedostatečnému či absentujícímu posouzení vlivu záměru především na přírodu a krajinu.

Na základě vyhodnocení dosavadních podkladů získaných v procesu EIA a na základě doporučení zpracovatele posudku, MŽP jako příslušný úřad vrací v souladu s § 8 odst. 5 zákona dokumentaci k doplnění. Tato dokumentace musí zohlednit a vypořádat veškeré požadavky uvedené ve vyjádřeních k doplňku dokumentace.

Veřejnost má možnost seznámit se s vyjádřeními k doplňku dokumentace dotčených územních samosprávných celků, dotčených správních úřadů a občanských sdružení České republiky v Informačním systému EIA na internetových stránkách CENIA, http://www.cenia.cz/eia, kód záměru MZP102, v sekci dokumentace. Do vyjádření Spolkové republiky Německo je možné nahlédnout po domluvě s Mgr. Janou Piekníkovou, tel. 267 121 111, l. 2817, e-mail jana.pieknikova@mzp.cz

Mgr. Jiří Hykš v.r.
vedoucí odboru životního prostředí
Zdroj: Magistrát města Děčín