Rubriky
Zprávy

Výběrové řízení na pracovní místo – zajišťování agendy městských služeb

Tajemník Magistrátu města Děčín vyhlašuje Výběrové řízení na pracovní místo úředníka / úřednice pro zajišťování agendy městských služeb.

Tato činnost je zařazena do 8. platové třídy v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., záko-níku práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Místem výkonu práce je Děčín. Nástup do pracovního poměru v průběhu měsíce března, případně dle dohody.

Požadavky:
– splnění předpokladů podle §4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samospráv-ných celků a o změně některých zákonů, v platném znění,
– střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Další požadavky:
– dobré komunikační a organizační schopnosti
– schopnost samostatného rozhodování
– velmi dobrá počítačová gramotnost
– řidičský průkaz skup. B

Předpokládá se základní orientace v dále uvedených zákonech v platném znění:
č. 128/2000 Sb., o obcích, č. 312/2002 Sb., o úřednících ÚSC, č. 262/2006 Sb.,zákoník práce.

Náležitosti přihlášky:
– jméno, příjmení a titul
– datum a místo narození
– státní příslušnost
– místo trvalého pobytu
– číslo občanského průkazu (případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
– datum a podpis

K přihlášce připojte tyto doklady:
– životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalos-tech a dovednostech
– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
– ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Přihlášku s požadovanými doklady doručte v uzavřené obálce s označením:
„Výběrové řízení – MS“, a to buď osobně na podatelnu magistrátu do 07.03.2011 do 17 h, nebo poštou na adresu:

Magistrát města Děčín
k rukám tajemníka magistrátu
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV – Podmokly
tak, aby byla doručena na Magistrát města Děčín do 07. 03. 2011.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

Zdroj: Magistrát města Děčín