Rubriky
Zprávy

Ředitel městské policie Marcel Horák: Řada věcí ve městě se zlepšila

Městská policie Děčín dohlíží mimo jiné na bezpečnost ve městě. Aktuální situaci popisuje ředitel strážníků Marcel Horák.

Jak jako ředitel MP vnímáte současnou bezpečnostní situaci v Děčíně?
Jako stabilizovanou. Za poslední roky nedošlo k nijak dramatickému nárůstu trestných činů ani přestupků. Nicméně je zapotřebí situaci permanentně sledovat, vyhodnocovat a operativně reagovat na aktuálně vzniklé problémy i podněty občanů, které se této oblasti dotýkají. Město je živý organismus, který se neustále vyvíjí a s ním i problémy v oblasti bezpečnosti. Bezpečnost a veřejný pořádek je oblast života města, ve které nikdy nepřijde konstatování: Teď již máme hotovo, vše je v pořádku. Zároveň nikdy nelze garantovat, že nedojde k žádnému bezpečnostnímu incidentu. Chování lidí nelze dost dobře předvídat, vše se odehraje v řádu vteřin či minut. Důležité je, aby se podobné incidenty nestaly normou a běžnou záležitostí. I zde samozřejmě sehrává ohromnou roli prevence v mnoha ohledech, a to zejména ve vztahu k pocitu bezpečí občanů, jehož zvyšování je pro nás jednou ze zásadních priorit. Jsem rád, že za poslední dobu se řada věcí v našem městě zlepšila. Ubylo problémových domů, zmizel hazard, díky velké aktivitě příslušných orgánů se rapidně podařilo snížit záškoláctví a mnoho dalšího.

Řeší strážníci v posledních měsících více přestupků než v minulých letech?
Jak jsem již zmínil, přestupků v podstatě více pácháno není, ale snažíme se v mnohem větší míře zaměřovat na veřejný pořádek, a tudíž i přestupky v této oblasti odhalovat a řešit. A to zejména na úkor řešení dopravní problematiky, která pro nás oproti obecné bezpečnosti není prioritou. Přestupky v určité oblasti jsou také sezónní záležitostí. V létě například vždy zaznamenáváme více stížností na rušení nočního klidu, v zimě je tento typ přestupků spíše výjimkou.

Jaké jsou v Děčíně nejrizikovější lokality? Co v nich strážníci řeší nejčastěji?
V současné době jsou to Podmokly, zejména prostranství mezi nádražím, Priorem a Grandem, pak ulice Prokopa Holého a Husovo náměstí. Velkou pozornost je třeba věnovat i sídlištím, zejména těm, kde je větší kumulace problémových lidí, přičemž nejproblémovější jsou určitě Boletice nad Labem. Těch oblastí ve městě je samozřejmě celá řada, jsou to i parky, okolí některých restaurací a mnoho dalších. Nejčastějšími problémy, které strážníci řeší, jsou přestupky proti veřejnému pořádku jako například rušení nočního klidu, znečišťování veřejného prostranství, ale i majetkové delikty jako vandalismus, sprejerství a samozřejmě přestupky na úseku občanského soužití. To hlavní, co se snažíme postihováním protiprávního jednání všeho druhu řešit, je zvyšování pocitu bezpečí. Slušní lidé prostě chtějí žít v klidném, čistém a hlavně bezpečném městě. A to je naší maximální snahou. Bohužel ale nelze zajistit, aby v každé lokalitě, kterou považujeme za rizikovou, byla neustále hlídka strážníků, byť by o to občané jistě stáli. Počet strážníků by musel být mnohonásobně vyšší, a to není ve finančních možnostech žádného města, navíc o profesi strážníka v současné době není zrovna vysoký zájem, ba naopak. Na místě je ale zdůraznit, že v Děčíně má z pohledu politického vedení města bezpečnost zásadní prioritu, což se odráží ve značné podpoře činnosti městské policie.

Kolik máte v současné době strážníků?
Městská policie Děčín má nyní 62 zaměstnanců, přičemž schválený počet je 70. Jedná se o celkový počet strážníků i administrativních pracovníků, kterých je minimum. To znamená, že cílový stav je dlouhodobě nenaplněn, a to hlavně vzhledem k nedostatku zájemců o pozici strážníka. Aktivně se snažíme udržet stávající mužstvo a zároveň hledáme nové kandidáty. Situace je podobná i u Policie ČR, která trpí akutním nedostatkem zájemců, ale třeba i u Hasičského záchranného sboru. Zájemců je naprosté minimum, tyto profese nejsou v současné době z nějakého důvodu atraktivní. Proto se snažíme neustále vymýšlet způsoby, jak stávající personální stav stabilizovat a jak se stát atraktivním zaměstnavatelem pro potenciální uchazeče.

Jak máte rozdělené hlídky?
Současný stav nám umožňuje do každé služby nasadit většinou 4 hlídky. Pro každý břeh Labe je určena jedna hlídka. Klademe důraz na stálou přítomnost hlídky v Boleticích, a pokud to situace dovoluje, pěší hlídky v Podmoklech. Vzhledem k rozloze města jsou nezbytné autohlídky. Nicméně fungují, pokud to lze, kombinovaně – tj. autohlídka přijede na místo a následně strážníci oblast prochází pěšky. Samozřejmě na každé směně musí být také operační služba a obsluha kamerového systému. Hlídky v autech jsou nezbytností i pro možnost dojet okamžitě na místo, na kterém nás občan potřebuje, přičemž rychlá reakce na tísňová volání je opravdu velmi důležitá. Kromě jiného se strážníci podílí téměř na zabezpečení každé sportovní či kulturní akce na území našeho města, což je mnohdy pro nerušený průběh akcí nezbytné. Je nutné dodat, že ještě zaměstnáváme 10 asistentů prevence kriminality a 12 správců veřejného prostranství.

Jaké nároky musí uchazeč o práci strážníka splňovat?
Podle zákona musí být uchazeč o pozici strážníka starší osmnácti let, musí být bezúhonný a spolehlivý a musí mít střední vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Musí se jednat o občana ČR. Samozřejmě musí splňovat i zdravotní, psychické a fyzické předpoklady. Práce strážníka je fyzicky i psychicky hodně náročná. Strážníci se ve své práci, kromě jiného, často potýkají s agresivními lidmi, kteří jsou mnohdy pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. V terénu jsou bez ohledu na denní dobu, počasí nebo roční období.

Zmínil jste kamerový systém. Jak ho jako MP využíváte?
Kamerový systém budujeme postupně téměř třicet let a v současné době je na veřejných prostranstvích instalováno pětačtyřicet kamerových bodů. Kamery sledují nepřetržitě dva operátoři, ale i při tomto počtu je nereálné, aby zachytili vždy každý okamžik. Nutná je proto alespoň částečná automatizace, kterou máme v plánu. Bez tohoto kroku by další rozšiřování nebylo úplně správnou cestou. Letos je aktuálním úkolem pořízení nového serveru a výměna některých starších kamerových jednotek. V rámci možností se snažíme kamerový systém udržovat na potřebné úrovni, aby fungoval preventivně, ale poskytoval i potřebné důkazní prostředky pro naše potřeby a zejména pro potřeby Policie ČR

Podílíte se i na kontrole nemovitostí? Je vidět v tomto směru nějaký pokrok?
V podstatě hlavní podněty ke kontrolám problémových domů vycházejí od nás. Snažíme se této oblasti věnovat skutečně velmi intenzivně. Kolegové vyhledávají nedostatky, které by mohly zavdat podezření na porušení zákona, provedou dokumentaci a vše je předáváno příslušným odborům děčínského magistrátu, zejména stavebnímu úřadu. V souvislosti s problémovými nemovitostmi samozřejmě v případě nutnosti komunikujeme i s dalšími orgány, jako je např. Hasičský záchranný sbor, příslušná hygienická stanice, Česká zemědělská a potravinářská inspekce a mnoha dalšími. Za poslední roky došlo k určitému zlepšení. Některé domy byly vyklizeny a opraveny, některé domy přešly do majetku nových majitelů a na opravu ještě čekají. Nicméně jsou prázdné a zabezpečené, to znamená, že v tuto chvíli nejsou pro nás již problémem. Samozřejmě je v Děčíně ještě dost domů, které jsou jejich majiteli využívány zejména k vydělávání peněz skrze štědrý sociální systém, přičemž domy zdaleka nejsou v pořádku po mnoha stránkách. Tyto domy pak vytváří kapacitu bydlení, která je naplňována lidmi přicházejícími za bydlením z jiných míst republiky a kteří s sebou přináší nemalé problémy, a to zejména právě v oblasti veřejného pořádku a potažmo pocitu bezpečí. Musí být tedy cílem s využitím všech dostupných prostředků tento obchod s chudobou eliminovat.

Zdroj: Magistrát města Děčín