Rubriky
Zprávy

Radní města Petr Zdobinský: „Územní plán obce je zákon“

Vedení České Kamenice obvinilo úředníky stavebního úřadu děčínského magistrátu z pochybení při rozhodování o vydání stavebního povolení pro stavbu kamenického domova pro seniory. Radní města Děčína Petr Zdobinský (Piráti Děčín), který má stavby ve své gesci, ale toto nařčení odmítá.

Starosta České Kamenice Jan Papajanovský tvrdí, že stavební úřad děčínského magistrátu pochybil, a že právě kvůli jejich chybě nemůže Česká Kamenice postavit domov pro seniory. Seznámil jste se s tím případem?

Předně mě překvapilo, že se záležitost, která má být za normálních okolností řešena úřední cestou, se řeší ve sdělovacích prostředcích, tisku a sociálních sítích. To je velmi neobvyklé. Z titulu oboru mého podnikání a momentálně i v pozici radního města Děčín mě pochopitelně zajímá, když představitel, v tomto případě dokonce starosta blízkého města, veřejně obviní děčínský magistrát a speciálně stavební úřad z chybného úředního postupu, a ještě navíc použije slova, jako „podraz“. S celým případem jsem se seznámil, abych si mohl vytvořil ucelený názor.

Slova o podrazu použil starosta České Kamenice v článku pro Děčínský deník, který se objevil na internetu 15. února. V titulku se píše, že se Česká Kamenice pře s městem Děčín o domov pro seniory.

Předně je třeba usměrnit zavádějící titulek článku. Nejedná se o spor mezi městem Česká Kamenice a městem Děčín. Jde o běžné územně-správní řízení, ve kterém Stavební úřad Magistrátu města Děčín vystupuje jako místně příslušný. Podle mého názoru není podstatou problému administrativní chyba děčínského stavebního úřadu, která spočívala v o tři dny pozdějším doručení stanoviska. Tato chyba byla mimochodem později formálně napravena. Osudná je pro město Česká Kamenice jiná skutečnost. Sporný projekt domu pro seniory byl v architektonické soutěži vybrán jako vítězný i přesto, že nesplnil zadávací podmínky soutěže, které původně reflektovaly připravovaný územní plán města České Kamenice. V tom je ten největší paradox. Město Česká Kamenice samo schválilo územní plán, jehož podmínky znemožňují tento projekt uskutečnit.

Vy jste se s panem starostou pustil do diskuze na sociálních sítích, kde jste stavební úřad hájil. Kde vlastně vznikl problém?

Z mé strany se nejedná o žádnou bezmeznou obhajobu, ale o hledání příčiny konfliktu a pokus o uvedení mylných tvrzení na pravou míru. Ze zásady neakceptuji úřednickou šikanu, ale neztotožňuji se ani s intrikami a házením bláta na kohokoliv. Na FB profilu města Česká Kamenice pan starosta Papajanovský byl ještě útočnější než v tištěném článku. Použil dokonce takový výrok, že v Děčíně pravá ruka neví, co dělá levá. Odvolával se na to, že se na rozhodnutí výběru sporného projektu domu pro seniory podílel „odborník“, architekt města Děčín Ing. arch. Beneš a jeho názor, jako odborníka, by měl stavební úřad respektovat. Smutné v tomto příběhu je, že se představitelé města Česká Kamenice zřejmě nedozvěděli, že si najali pana Ing. arch. Beneše, který nemá žádné kompetence navenek zastupovat město Děčín, ani stavební úřad a obzvlášť mimo území města. Osobně bych ale od odborníka tohoto formátu očekával, že svého zákazníka upozorní na to, jaké důsledky bude mít výběr projektu, který je v rozporu se zadávacími podmínkami, vycházejícími z územního plánu města. Z mého pohledu toto selhání dalo vedení města Česká Kamenice falešnou naději.  Považuji za logické a jediné možné, že stavební úřad – Úřad územního plánování, rozhoduje v souladu s platným územním plánem města.

Jak měla Česká Kamenice podle vás postupovat?

Z mých poznatků vyplývá, že příčina sporu města Česká Kamenice a stavebního úřadu spočívá pouze v tom, že projekt nesplňuje podmínky platného územního plánu města. Pokud je cílem postavit v České Kamenici dům pro seniory, jsou podle mého názoru dvě možnosti řešení. 1, Nejrychlejší cesta k cíli je upravit projekt navrhované stavby tak, aby podmínky stanovené územním plánem splnil. 2, Pokud bude město Česká Kamenice nadále trvat na realizaci projektu, který je v rozporu s platným územním plánem, pak přichází v úvahu pomalejší cesta, a to je iniciovat proces změny územního plánu.

 

Vyjádření stavebního úřadu děčínského magistrátu

Stavební úřad MM Děčín (dále jen „stavební úřad“) předně považuje k dané problematice uvést následující skutečnosti. Stavebník od samého prvopočátku přípravy záměru si byl vědom toho, že připravovaná stavba je v rozporu s Územním plánem města Česká Kamenice (dále jen „ÚPN“). Nesoulad s ÚPN dokazuje např. samotný zpracovatel projektové dokumentace v Souhrnné technické zprávě, kde tento nesoulad uvádí. Toto je třeba velmi zdůraznit. Posouzením projektové dokumentace Úřadem územního plánování (dále jen „ÚÚP“) byl rozpor potvrzen vydáním závazného stanoviska ve smyslu, že záměr je nepřípustný. I přes tyto závažné skutečnosti stavebník pokračoval v přípravě směřující k podání žádosti o příslušná povolení u stavebního úřadu MěÚ Česká Kamenice. Stavební úřad, jako pověřený odbor, zajišťuje vydávání koordinovaných závazných stanovisek. Zástupce stavebníka podal žádost o vydání koordinovaného závazného stanoviska pro stavbu „Bytový dům“ na pozemcích v k.ú. Dolní Kamenice. Stavební úřad, jako koordinátor, vydal koordinované závazné stanovisko, jehož součástí se stalo právě i nesouhlasné závazné stanovisko ÚÚP. Vlivem okolností, mj. kolapsem počítačové sítě magistrátu došlo k tomu, že byla překročena zákonná lhůta 30 dnů pro vydání závazného stanoviska a tím nastala fikce souhlasného závazného stanoviska bez podmínek.

Vzhledem k shora uvedeným skutečnostem však nelze souhlasné závazné stanovisko akceptovat právě z důvodu rozporu s ÚPN. Stavební úřad Česká Kamenice v rámci zahájení společného územního a stavebního řízení pro předmětnou stavbu požádal stavební úřad o potvrzení nastalé fikce souhlasného koordinovaného stanoviska. Stavební úřad, vědom si rozporu stavby s ÚPN, následně podal u nadřízeného orgánu, kterým je Krajský úřad Ústeckého kraje, podnět ke zrušení souhlasného závazného stanoviska bez podmínek. Krajský úřad zrušil souhlasné závazné stanovisko bez podmínek a vydal nové závazné stanovisko, kde konstatuje, že záměr je nepřípustný.

Stavební úřad podotýká, že zákon neupravuje jaký subjekt může podat impulz pro následný postup nadřízeného orgánu (tj. zrušení závazného stanoviska). Impulz může podat jak žadatel, tak i dotčený orgán nebo i stavební úřad. Posledně jmenovaný tak učinil vědom si shora uvedených skutečností. Podnět mohl tedy podat rovněž žadatel. Žadatel vědom si rozporu připravované stavby s ÚPN od samého počátku mohl sám podnět k zrušení závazného stanoviska ÚÚP podat, avšak tak neučinil. Stavební úřad fikci souhlasného závazného stanoviska zjistil až na základě žádosti stavebního úřadu Česká Kamenice o potvrzení fikce. Stavební úřad na základě tohoto zjištění neprodleně konal a podat podnět ke Krajskému úřadu ke zrušení předmětného stanoviska (viz výše).

Zdroj: Magistrát města Děčín