Rubriky
Zprávy

Blíží se termín splátky poplatku ze psů

Upozorňujeme na blížící se splatnost 1. splátky místního poplatku ze psů za rok 2021, který je třeba uhradit nejpozději do 31. března 2021. Složenky na poplatek ze psů byly prostřednictvím České pošty rozeslány.

Pokud poplatník složen¬ku z jakéhokoliv důvodu neobdrží, není toto důvodem nezaplacení poplatku ve lhůtě stanovené vyhláškou.

Podle obecně závazné vyhlášky č. 3/2019, o místním poplatku ze psů, dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení k poplatku, je poplatník povinen tuto změnu oznámit odboru ekonomickému magistrátu nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost na¬stala. Toto se týká zejména povinnosti ohlásit ukončení poplatkové povinnosti z důvodu uhynutí psa, předání psa jinému majiteli atp. Za porušení této povinnosti může správce poplatku uložit pokutu dle daňového řádu.

S případnými dotazy k placení poplatku se občané mohou obracet na odd. správy daní a poplatků odboru ekonomického magistrátu (paní Šárka Vepřovská, tel. č. 412593413, e-mail: sarka.veprovska @mmdecin.cz).

Více informací o poplatku ze psů najdete zde.

Zdroj: Magistrát města Děčín