Rubriky
Kultura Politika Zprávy

Rada města vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Zámek Děčín

Rada města na úterním jednání odvolala ke dni 30. června 2019 Ivetu Krupičkovou z pozice ředitelky příspěvkové organizace města Zámek Děčín. Zároveň vyhlásila na toto místo výběrové řízení.

„Paní Krupičková řídila Zámek Děčín dvanáct let. Je za ní vidět spousta dobře odvedené práce, které si velice vážím, nicméně současné vedení města má zcela jinou představu o řízení této příspěvkové organizace a fungování děčínského zámku, jednoho z našich nejvýznamnějších turistických cílů,“ vysvětlil důvod odvolání primátor města Jaroslav Hrouda.

Pravomoc rady města jmenovat a odvolávat ředitele příspěvkových organizací vychází ze zákona. Nový ředitel či ředitelka Zámku Děčín vzejde z výběrového řízení a bude jmenován radou města. Den nástupu je 1. července 2019.
Jaké předpoklady se u uchazečů očekávají a co vše je nutné k výběrovému řízení doložit bude zveřejněno na webu města, termín podání přihlášek byl stanovený na 29. 5. 2019.

 

Rada města Děčín svým usnesením č. RM 19 09 39 12 ze dne 14. 5. 2019 vyhlašuje výběrové řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace statutárního města Děčín

Zámek Děčín, příspěvková organizace,
IČ 00078867, se sídlem Dlouhá Jízda 1254/11, Děčín I – Děčín, 405 02 Děčín

Předpoklady uchazeče:
–    vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
–    nejméně 5 let praxe v manažerské či vedoucí funkci
–    občanská bezúhonnost
–    dobré organizační a řídící schopnosti
–    aktivní znalost světového jazyka – angličtina, němčina
–    orientace v právních předpisech týkajících se fungování příspěvkových organizací a památkové péče

Výhodou:
–    počítačová gramotnost
–    řidičský průkaz skupiny B

Předpokládaný nástup na vedoucí pracovní místo: 01.07.2019

Uchazeč podá písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
–    jméno, příjmení a titul
–    datum a místo narození
–    státní příslušnost
–    místo trvalého pobytu
–    číslo občanského průkazu (případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
–    datum a podpis

K přihlášce uchazeč/ka připojí:
–    strukturovaný profesní životopis
–    koncepce rozvoje a řízení organizace v rozsahu max. 5 stran A4
–    motivační dopis
–    originál výpisu z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce
–    ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
–    písemný souhlas se zpracováním, uchováním a poskytnutím osobních údajů třetím osobám pro účely výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a to po celou dobu jeho trvání
–    kopie odborných osvědčení, pokud jsou k dispozici

Veškeré doklady musí být originály nebo úředně ověřené kopie.

Písemnou přihlášku včetně požadovaných dokladů doručte v uzavřené obálce s označením:
„Výběrové řízení Zámek Děčín, p. o. – neotvírat“, a to buď osobně na podatelnu magistrátu do 29.05.2019 do 16:00 hod., nebo poštou na adresu Statutární město Děčín, se sídlem Magistrát města Děčín, odbor školství a kultury, k rukám vedoucí odboru školství a kultury, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV tak, aby byla doručena na Magistrát města Děčín do 29.05.2019.

Dostupné přílohy:

Zdroj: Magistrát města Děčín