Rubriky
Zprávy

Vyjádření Správy NP České Švýcarsko k možnosti stanovení kompenzačních opatření významně negativních vlivů Koncepce vodní dopravy na EVL Labské údolí

České Švýcarsko, 16. 11. 2018 – Vzhledem k množství nepřesností zveřejněných dne 16. listopadu 2018 na serveru zdopravy.cz a převzatých Deníky Správa Národního parku České Švýcarsko zveřejňuje znění stanoviska k žádosti Ministerstva dopravy o stanovení kompenzačních opatření týkajících se řešení významně negativního vlivu Koncepce vodní dopravy pro období 2016 – 2023 na předměty ochrany Evropsky významných lokalit Labské údolí a Porta Bohemica.

Správa národního parku při zpracování stanoviska vyšla ze dvou expertních studií a čtyř stanovisek dalších akademických a odborných institucí. Při posuzování žádosti se správa národního parku zaměřila na ryze odbornou stránku posuzované věci. Odborné podklady nedovolily přijmout jiný závěr, než že významně negativní dopady Koncepce vodní dopravy na předmět ochrany přírody, konkrétně stanoviště bahnitých břehů řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (tzv. stanoviště říčních náplavů), v Labském údolí nelze kompenzovat tak, aby kompenzace byly funkční a v souladu s požadavky evropské ochrany přírody.

Ing. Pavel Benda, Ph.D., ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko: „Ke koncepci vodní dopravy tak, jak byla předložena, nebylo podle odborných podkladů možné vydat návrh funkčních a trvale udržitelných kompenzačních opatření, a to ani v rámci Evropsky významných lokalit Labské údolí a Porta Bohemica, ani na jiném místě v České republice. Pokud by správa parku přistoupila k vydání kompenzačních opatření hypotetického charakteru, postupovala by nejen v rozporu se zákonem, ale vystavila by Českou republiku také hrozbě sankcí ze strany Evropské unie, vůči které se z vlastní vůle zavázala k ochraně zmíněných evropsky významných lokalit.“

Správa Národního parku České Švýcarsko se proto ohrazuje proti interpretaci výše uvedenými médii, že „Národní park bourá plány…“. Správa Národního parku České Švýcarsko dle požadavku dodala odborné stanovisko ke Koncepci vodní dopravy, a to v souladu s platnými zákonnými předpisy a na základě odborného posouzení třetími stranami.

Zásadní nepřesností v článku na serveru zdopravy.cz je pak tvrzení, že „až do konce roku 2015 přitom plán na stavbu děčínského jezu nebyl v rozporu s lokalitami Natura 2000“, ale že se tak stalo až po rozšíření seznamu lokalit na návrh MŽP v roce 2016. Toto tvrzení ale není pravdivé. Výše uvedené studie se samozřejmě zabývaly vlivy na celém toku „dolního Labe“ na území ČR, ale závěry jasně poukázaly na fakt, že nekompemzovatelnost v případě náplav se týká výhradně území EVL Labské údolí, které bylo na seznam lokalit soustavy Natura 2000 zařazeno už v roce 2005.

Přílohy ke stažení viz níže:

Zdroj: www.npcs.cz