Rubriky
Zprávy

Rekonstrukce vodovodu a kanalizace omezí provoz v ulici Čs. legií

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investiční akci roku 2017 – souběžnou rekonstrukci nevyhovujících úseků 107 let staré kanalizace a 108 let starého vodovodu v Děčíně, v ulici Čs. legií.

„V rámci této naší zahájené investiční akce v ulici Čs. legií budou zrekonstruovány dožilé úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 280 obyvatel. Stavbu provedeme v koordinaci s naplánovanou akcí dalšího subjekt,“ řekl Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti.

V ulici Čs. legií je jednotná kanalizace z betonu vejčitého profilu 750/500 mm. Byla uvedena do provozu již roku 1910. V úseku délky 31 metrů je souběžně s ní vedená druhá stoka z téhož materiálu a profilu. Kanalizace je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Vodovod v téže ulici z litiny vnitřního průměru 100 mm pochází z roku 1909. Je zkorodovaný, inkrustovaný do 30 % a poruchový, proto SVS rozhodla o rekonstrukci kanalizace i vodovodu. V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 600 mm v délce 109 metrů a vnitřního průměru 400 mm v délce 59 metrů – celkem bude vyměněno 168 metrů kanalizace. Pro rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z litiny vnitřního průměru 100 mm v délce 181 metrů. K výměně potrubí, které je uloženo v místní komunikaci, dojde v otevřeném paženém výkopu ve stávající trase a niveletě. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 12 domovních vodovodních a 33 kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí na trase, rekonstrukce 6 revizních šachet a napojení na navazující řady a stoky. V závěru dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.
Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 1. února 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (6. týden), pokud to umožní klimatické podmínky. Podle schváleného harmonogramu má být stavba dokončena do pěti měsíců od předání staveniště, tj. do 30. června 2017.

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 152 milionů korun bez DPH. (svs)

Zdroj: Magistrát města Děčín