Rubriky
Zprávy

Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín

Magistrát města Děčín v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání

zastupitelstvo 2012 _aleso5. zasedání Zastupitelstva města Děčín,
svolaného primátorem města panem Františkem Pelantem v souladu s § 92 odst. 1 a § 103 odst. 5 zákona o obcích.

Místo konání: Velký sál Společenského domu Střelnice v Děčíně I
Datum a čas konání: 27. června 2013 od 15:00 hodin

Návrh programu:
1) Zahájení
2) Schválení programu 5. zasedání Zastupitelstva města Děčín
3) Návrh závěrečného účtu statutárního města Děčín a jím zřízených a založených organizací za rok 2012 včetně účetní závěrky sestavené k 31.12.2012.
4) Projednání petice občanů týkající se návrhů trasy přeložky silnice I/13
5) Odprodej obytných a nebytových domů
6) Ostatní majetkové záležitosti
7) Odprodej pozemků
8) Informace o činnostech orgánů města
9) Diskuse a závěr

František Pelant v.r.
primátor

Podle zákona o obcích je zasedání zastupitelstva města veřejné.

Zdroj: Magistrát města Děčín