Rubriky
Zprávy

Konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkových organizací

Rada města Děčín vyhlašuje konkursní řízení v souladu s §166 odst. 2 a 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a podle § 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, a na základě požadavků stanovených Radou města Děčína na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace:

MŠ Děčín II, Riegrova 454/12, příspěvková organizace

ZŠ Děčín I, Komenského náměstí 622/3, příspěvková organizace

ZŠ Dr. Miroslava Tyrše Děčín II, Vrchlického 630/5, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Děčín III, Březová 369/25, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Děčín VI, Školní 1544/5, příspěvková organizace

Předpoklady uchazeče:

– vzdělání a související podmínky dle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

– praxe dle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

– znalost školských předpisů a problematiky řízení daného typu školy

– občanská a morální bezúhonnost

– zdravotní způsobilost a dobrý zdravotní stav

– organizační a řídící schopnosti

 

Předpokládaná doba výkonu činnosti ředitele školy je 6 let s účinností od data jmenování zřizovatelem.

Náležitosti přihlášky:

– jméno, příjmení a titul

– datum a místo narození

– státní příslušnost

– místo trvalého pobytu

– číslo občanského průkazu (případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)

– datum a podpis

 

K přihlášce připojte tyto doklady:

– doklady o získání odborné kvalifikace

– doklady o průběhu všech zaměstnání, včetně časového vymezení délky praxe spočívající ve výkonu přímé pedagogické činnosti nebo činnosti, pro kterou jsou potřebné znalosti stejného nebo obdobného zaměření, nebo v řídící činnosti nebo v činnosti ve výzkumu a vývoji včetně pracovního zařazení (pracovní smlouvy, dohody, potvrzení zaměstnavatelů)

– strukturovaný životopis

– koncepce rozvoje školy/školského zařízení v maximálním rozsahu 5 stran strojopisu formátu A4

 

 

– výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání

– čestné prohlášení dle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů, (nedokládají uchazeči narození po 01.12.1971)

– originál lékařského potvrzení o způsobilosti k vykonávání vedoucího pracovního místa ředitele (ne starší 2 měsíců)

 

Veškeré doklady musí být originály nebo úředně ověřené kopie.

Termín podání přihlášek: 10.04.2013

Písemné přihlášky (s uvedením kontaktní adresy, e-mailové adresy a čísla telefonu) včetně požadovaných náležitostí zasílejte doporučeně na adresu Statutární město Děčín, se sídlem Magistrát města Děčín, odbor školství a kultury, k rukám vedoucí odboru školství a kultury, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV. Přihlášku lze podat i osobně na recepcích Magistrátu města Děčín.

Pro přijetí přihlášky je rozhodující datum doručení.

Na obálce uveďte: „KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – ………….* – neotvírat“

 

* Pozn.: doplní se název organizace, kam se uchazeč hlásí do konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele