Rubriky
Firmy Zprávy

Zahájení projednávání návrhu zadání Územního plánu Děčín

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako Úřad územního plánování příslušný podle § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro město Děčín, oznamuje zahájení projednávání návrhu zadání Územního plánu Děčín.

Návrh zadání Územního plánu Děčín bude vystaven k veřejnému nahlédnutí po dobu 30 dnů ode dne vyvěšení oznámení o zahájení projednávání na úřední desce tj. od 26.4.2012 do 25.5.2012 na Úřadu územního plánování Magistrátu města Děčín, budova B1, ul. 28. října 1155/2, Děčín I, 1. patro – č. dv. 206 a 208 a na úřední desce magistrátu.

Způsobem umožňujícím dálkový přístup bude návrh zadání Územního plánu Děčín ve stejnou dobu zveřejněn na adrese: www.projekty.mmdecin.cz/UP_Decin/Navrh_zadani/, kde budou rovněž umístěny i podklady pro jeho zpracování.

Každý může ve výše uvedené lhůtě uplatnit k návrhu zadání Územního plánu Děčín své připomínky. K připomínkám uplatněným po uvedené lhůtě se nepřihlíží. Připomínky lze uplatnit písemně na adrese Magistrátu města Děčín, odbor stavební úřad, odd. Úřad územního plánování, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV.

V případě dotazů je možno na Úřadu územního plánování kontaktovat:
Ing. Alenu Singolovou (tel.: 412 591 333, e-mail: alena.singolova@mmdecin.cz) nebo
Ing. Věru Jančovou (tel.: 412 591 331,e-mail: vera.jancova@mmdecin.cz),
budova B1 Magistrátu města Děčín, ul. 28. října 1155/2, Děčín I, 1. patro – č. dv. 206 a 208.

24.04.2012 | Martin Strnad – www.e-Decin.cz