Rubriky
Firmy Zprávy

Hlášení podnikatelů o odpadech

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí tímto oznamuje všem podnikatelům, že pokud jste v minulém roce vyprodukovali více jak 100 kg nebezpečného odpadu nebo 100 t ostatního odpadu, vzniká vám dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech ohlašovací povinnost a to podáním Ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady dle přílohy 20 vyhlášky 383/2001 Sb. a to do 15. února 2012 za každou samostatnou provozovnu.

Hlášení o odpadech již není možné podávat v tištěné / listinné podobě, ani zasílat v elektronické podobě přímo na obecní úřad obce s rozšířenou působností – ORP, ale musíte ho podat pouze elektronicky v přenosovém standartu dat o odpadech, prostřednictvím systému ISPOP – Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinnost (dále jen ISPOP), který umožňuje elektronickou výměnu dat mezi ohlašovateli a institucemi veřejné správy.

Pro ohlašování prostřednictvím ISPOP je povinná registrace subjektu v systému ISPOP. Bez této registrace nelze v roce 2012 splnit ohlašovací povinnost.
Veškeré informace najdete na webových stránkách ISPOP: www.ispop.cz

Zdroj: Magistrát města Děčín