Rubriky
Zprávy

Výběrové řízení na pracovní místo referenta odboru rozvoje

Tajemník Magistrátu města Děčín vyhlašuje

V Ý B Ě R O V É  Ř Í Z E N Í
na pracovní místo referenta odboru rozvoje

Agenda podpory regionálního rozvoje a investičních činností je zařazena do 10. platové třídy v souladu se zněním zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Místem výkonu práce je Děčín. Pracovní poměr bude sjednán na dobu určitou do 29.02.2012. Nástup do pracovního poměru od 01.07.2011, případně dle dohody.


Požadavky:

– splnění předpokladů podle §4 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
– vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání

Další požadavky:

– dobré komunikační a organizační schopnosti
– schopnost samostatného rozhodování
– velmi dobrá počítačová gramotnost
– základní orientace v dotačních programech ČR a EU
– základní orientace v programových, prováděcích a dalších dokumentech EU na léta 2007-2013 pro schválené operační programy, zejména Regionální operační program NUTS II Severozápad (ROP) a Tematické operační programy (TOP)
– základní znalost vyplňování elektronické žádosti o dotace v programu Benefit7 a dalších souvisejících záložek této aplikace

Předpokládá se základní orientace v dále uvedených zákonech v platném znění:
č. 128/2000 Sb., o obcích, č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

Náležitosti přihlášky:
– jméno, příjmení a titul
– datum a místo narození
– státní příslušnost
– místo trvalého pobytu
– číslo občanského průkazu (případně číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana)
– datum a podpis.

K přihlášce připojte tyto doklady:

– životopis, ve kterém uveďte údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech
– výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem
– ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Přihlášku s požadovanými doklady doručte v uzavřené obálce s označením:

„Výběrové řízení – referent OR“, a to buď osobně na podatelnu magistrátu do 20.06.2011 do 17 hod. nebo poštou na adresu: Magistrát města Děčín
k rukám tajemníka magistrátu
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV – Podmokly

tak, aby byla doručena na Magistrát města Děčín do 20. 6. 2011.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoli výběrové řízení zrušit bez uvedení důvodů.

Zdroj: Magistrát města Děčín