Rubriky
Zprávy

Odbytou a předraženou dokumentaci k jezu vrátilo ministerstvo k přepracování

Znovu a důkladněji bude muset Ředitelství vodních cest nechat zpracovat dokumentaci, ve které se hodnotí vliv stavby Plavebního stupně Děčín na životní prostředí. Rozhodlo o tom ve čtvrtek Ministerstvo životního prostředí. V průběhu připomínkování bylo totiž dokumentaci vytknuto velké množství zásadních nedostatků, zejména v části, která hodnotí vliv stavby jezu na území chráněná Naturou 2000.

 

Ředitelství vodních cest jako předkladatel záměru se v dokumentaci i při jejím zveřejnění vloni na podzim zaštiťovalo tím, že jde o projekt, jenž nebude mít na přírodu v údolí Labe žádný vliv, nebo že jí dokonce prospěje. Několik stran výhrad k dokumentaci toto tvrzení ale zcela vyvrací. „Vyzdvihování pozitivních dopadů opatření ke zmírnění vlivu stavby na životní prostředí a naopak zlehčování tzv. nulové varianty lze zařadit mezi nejzávažnější nedostatky dokumentace,“ říká vedoucí kampaně Člověk a voda Ing. Jana Vitnerová. Mezi další závažná pochybení, která odborníci dokumentaci vytýkají, patří zejména nepřehlednost a neobjektivnost uspořádání základních poznatků o evropsky významné lokalitě Labské údolí, a nekonkrétní popsání významu a velikosti přímých i nepřímých dopadů stavby na jedno z nejcennějších území v Evropě. Opominuty byly také případné vlivy stavby jezu na chráněná území v sousedním Sasku.

Za zpracování biologického hodnocení vlivu Plavebního stupně Děčín na lokality území Natura 2000 získal RNDr. Jiří Zahrádka, CSc. podle smlouvy od Ředitelství vodních cest odměnu ve výši 1,45 milionu korun. Jedná se přitom až o sedminásobně vyšší cenu, než bývá za podobné práce při stejné úrovni dostupných znalostí obvyklá. Odměna nebyla vyplacena týmu spolupracujících odborníků, ale jedinému člověku. Ve smlouvě se navíc uvádí, že „hodnocení bude zaměřeno na kladné projednání segmentu NATURA 2000, tj.na nalezení účinných kompenzací pro dotčené předměty ochrany EVL a PO“ (EVL – Evropsky významné lokality, PO – Ptačí oblasti). „Takové jednání popírá samotný smysl procesu EIA, protože jeho cílem je objektivně záměr posoudit, a ne prosadit za každou cenu,“ míní Vitnerová.

Dokumentace vlivů záměru na životní prostředí má objektivně zhodnotit dopady zamýšlené stavby na životní prostředí, posoudit jednotlivé navržené varianty stavby a doporučit k dalšímu podrobnému rozpracování tu nejvíce vhodnou. Dokumentaci mohou zpracovávat pouze akreditovaní odborníci, kteří prošli písemnými testy a ústní zkouškou. Akreditace platí tři roky. Dokumentace musí být zpracována podle metodiky, kterou podle zákona (§ 45 i zákona 114/1992 Sb.) vypracovalo MŽP. Za hrubé porušení metodiky může být hodnotiteli akreditace odebrána.

Přílohy a další informace:


pdf Vyjádření Ministerstva životního prostředí z 26. května 2011 111.38 Kb

 

Stránka záměru v informačním systému EIA: http://tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=MZP102

pdf Smlouva Ředitelství vodních cest a RNDr. Jiřím Zahrádkou, CSc. 796.55 Kb
(získaná od ŘVC na žádost nevládní organizace Děti Země)

O procesu EIA: www.arnika.org/eia

logo_CaV_male

Proč nestavět jezy na Labi: www.arnika.org/proc-nestavet-jezy

Stránky kampaně Člověk a voda: www.arnika.org/clovek-a-voda