Rubriky
Zprávy

Rozhovor: Činnost kontaktního centra je velmi široká

Město Děčín dlouhodobě řeší problematiku spojenou s Kontaktním a poradenským centrem na Teplické ulici. Proč je toto zařízení pro město tolik potřebné, říká v rozhovoru jeho vedoucí Martin Peč.

V čem spočívá důležitost kontaktního centra?
Posláním kontaktního centra pro drogově závislé je především minimalizace zdravotních a sociálních rizik tak, aby uživatelé drog neohrožovali sami sebe ani společnost. Harm reduction (adresný přístup zaměřující se na konkrétní rizika a škody) neusiluje o absolutní eliminaci drog a jejich užívání, jelikož to je z historických zkušeností neodstranitelné. Snaží se pracovat s negativními důsledky, aby byly co možná nejmenší. Mezi nejpoužívanější postupy HR patří výměna použitého injekčního materiálu za sterilní nebo například poskytování informací o možnostech léčby či jiné odborné pomoci. Dále klientům poskytujeme možnost osobní hygieny a vyprání prádla. Bavíme se především o veřejném zdraví. Jde tedy o přístup zaměřený na ochranu a podporu zdraví celé společnosti. Vychází z epidemiologie, sociologie a veřejné politiky. Nesleduje zájem jedince, ale celé společnosti především před přenosem závažných infekčních chorob jako HIV/AIDS nebo hepatitidy B, C.

Jak moc důležité tedy K – centrum je?
Je důležité mít na paměti, že drogová závislost je komplexní problém a její řešení vyžaduje komplexní přístup, který zahrnuje prevenci, léčbu, podporu a snahu o změnu vnímání této problematiky ve společnosti. Kontaktní centra pro drogově závislé jsou klíčovým prvkem v poskytování této podpory a péče. Poskytují základní služby jako sociálně terapeutickou činnost, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a pomoc při obstarávání osobních záležitostí spolu s podmínkami pro osobní hygienu (sprcha, praní prádla). Dále pak právě například testování protilátek na HIV, hepatitidy typu B a C, zdravotní poradenství, poradenství pro rodinné příslušníky a blízké uživatelů drog a závislých, motivační konzultace, poradenství v krizi a další jiné.

Co je vaším cílem?
Cílem je podpora ke změně rizikového chování a jejího udržení. Dále se také věnujeme blízkým závislých a experimentujících osob. Snažíme se navázat kontakt s uživateli drog, kteří nejsou zachyceni žádnou institucí.

Komu můžete pomoci?
Spolupracujeme s klienty při řešení jejich problémů týkajících se fyzického i duševního zdraví, snažíme se snížit dopad rizik spojených se zneužíváním návykových látek, vytvářet důvěru pro případnou změnu ze strany klienta a její udržení a stejně tak jsme připraveni pomoci rodičům či jiným blízkým osobám takovým způsobem, aby byli schopni řešit problémy spojené s užíváním drog doma uvnitř rodiny.

Jak pomáháte společnosti?
Naši klienti jsou uživatelé drog, kteří zneužívají nelegální drogy a užívají je pravidelně, zejména nitrožilně, a dále lidé, kteří s drogami experimentují, kteří užívají nelegální drogy občasně nebo nepravidelně. A právě tato minimalizace rizik, ať už těch zdravotních, sociálních nebo jiných, vede k tomu, aby dopady takového jednání ve společnosti, byly co nejmenší, aby nebylo zatěžováno např. zdravotnictví atd. Naše služby pak snižují rizika a důsledky zneužívání návykových látek, z čehož nakonec těží právě většinová část společnosti.

V čem konkrétně spočívá minimalizace rizik?
Uživatelé drog, zvláště těch nitrožilních, mohou využít služeb kontaktního centra v případě výměny použitého injekčního setu za sterilní. Pro společnost to znamená, že použitý set bude zlikvidován podle platných předpisů a nezůstane volně pohozen. Navíc uživatel, který bude vybaven sterilním setem, sníží možnost své nákazy případnou přenosnou chorobou, což by mohlo vést k ohrožení jeho okolí. Jen v loňském roce bylo v rámci výměnného programu vyměněno 92 971 injekčních setů.

Jak postupovat v případě, že bychom nějaký použitý injekční set přece jen našli?
Rozhodně se jej nedotýkejte a nepokoušejte se jej uklidit vlastními silami. Jednou z možností je přivolání městské policie, či zavolání do kontaktního centra. Naši pracovníci terénního programu pravidelně navštěvují a kontrolují riziková místa, mají zkušenosti se zajištěním infikovaného materiálu. V loňském roce bylo v terénu nalezeno a zajištěno 1 075 injekčních setů. Od počátku letošního roku to potom bylo 1 071 setů.

Z jakých prostředků je služba financována?
Jsme součástí Centra sociálních služeb Děčín, příspěvkové organizace statutárního města Děčín. Nicméně se finanční prostředky snažíme zajistit, kde se dá. Každý rok se na financování našeho zařízení podílí Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky, respektive se každý rok s úspěchem účastníme dotačního řízení. Dále se na financování podílí také Ústecký kraj a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR. Pro všechny donory každý rok vypracováváme průběžné a závěrečné zprávy. Také průběžně sledujeme, jaké jsou vypisovány dotační výzvy, které bychom mohli využít.

Jaký dopad na společnost by mohla mít absence kontaktních center?
Kdyby ve velkém městě nebyla speciální místa pro lidi, kteří mají problémy s drogami, mohlo by to znamenat:

  • více problémů s bezpečností: Lidé, kteří mají problémy s drogami, by možná měli více konfliktů s ostatními a mohli by být zapojeni do většího množství trestných činů. Případný zvýšený výskyt pohozených injekčních setů by s sebou nesl vyšší zdravotní rizika pro občany města.
  • méně možností ke změně: Bez pomoci by bylo těžší najít cestu, jak změnit svůj život a přestat s užíváním drog. Je důležité, aby každý člověk, bez ohledu na své schopnosti, mohl mít přístup k podpoře a péči, pokud má problémy s drogami.
  • nárůst sociálních problémů: Lidé s drogovými problémy by neměli přístup k odborné pomoci, což by mohlo zvýšit sociální problémy jako bezdomovectví, squatterství, ztráta zaměstnání, odcizení od rodiny a přátel, prostituce, vyšší počet pokusů o sebevraždu a další obtíže.
  • zvýšená zátěž pro zdravotní péči: Bez podpory by lidé s drogovou závislostí mohli častěji vyhledávat zdravotní péči v důsledku zhoršeného zdraví, což by znamenalo zvýšenou zátěž pro zdravotní systém.
  • větší tlak na trestní systém: S nárůstem problémů spojených s drogovou závislostí by mohlo dojít k většímu zatěžování trestního systému, protože by se zvýšila drogová kriminalita.

Je důležité si uvědomit, že investice do prevence a léčby drogové závislosti mohou dlouhodobě přinášet prospěch nejen jednotlivcům, kteří získají pomoc, ale i celé společnosti. Snižuje se tím totiž zátěž dalších sektorů jako jsou zdravotnictví a trestní systém.

Zdroj: Magistrát města Děčín