Rubriky
Zprávy

Ivana Poschová: Město nemá kouzelný prsten

Novou uvolněnou radní se v loňském roce při volbě vedení města stala Ivana Poschová (SPD). Čemu se v současné době věnuje a co by ráda změnila?

Popište, prosím, co vše máte jako uvolněná radní na starosti…
Ve své gesci mám školství a kulturu, které se věnuji více jak 15 let. Současně splňuji i kvalifikační požadavky, které je nutné v této gesci mít. Moje kvalifikace se skládá z více oborů a opravňuje mě vykonávat vícero profesí, jako například učitelka MŠ pro děti se SVP (speciální vzdělávací potřeby) a bez SVP, učitelka 1. stupně základní školy pro žáky se SVP i bez SVP, učitelka 2. stupně pro základní školu se SVP i bez SVP, učitelka na SŠ, speciální pedagog ve školách a školských a poradenských zařízeních. Jsem autorizovanou osobou dle zákona o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů včetně dalších oborů. Současně bych ráda zmínila, že jsem oprávněná vykonávat činnost sociálního pracovníka, a proto nejsem žádný nováček v oblasti sociální problematiky, které se věnuji dlouhodobě (v oblasti sociální problematiky jsem působila v sociálně aktivizačních službách, v terénních programech a poskytování sociálně právní ochrany dětí). Školství se prolíná s problematikou sociální, tu v gesci nemám. Kromě školství a kultury bych se chtěla věnovat zdravotnictví, které se také prolíná s mou pracovní činností. Jako budoucí psycholog mám k této oblasti velmi blízko včetně praktických zkušeností.

Ve vedení města jste nováčkem. Čím jste se zabývala v prvních týdnech ve funkci?
Bylo nutné se seznámit s chodem magistrátu, se vším, co souvisí s mou prací. Důkladně jsem se seznámila s rozpočtem všech příspěvkových organizací, které spadají pod odbor školství a kultury. Současně jsem zahájila návštěvy základních škol, abych poznala jejich vedení a činnost. Byla jsem také na několika pracovních cestách v Ústí nad Labem, kde jsem jednala na téma školství včetně případné spolupráce. I na magistrátu proběhla celá řada pracovních schůzek. Věnovala jsem se složení kulturní a školské komise.

Překvapilo Vás po nástupu něco?
Sice jsem ve vedení města nováček, ale působila jsem v předchozím volebním období čtyři roky jako zastupitelka města, strukturu magistrátu znám velmi dobře. A jestli mě něco překvapilo? Ano, vstřícnost všech zaměstnanců, kteří mi poskytují součinnost, ráda bych jim všem poděkovala za pomoc, zaškolování, poradenství… Není možné je všechny vyjmenovat. Na několik věcí si ale asi nikdy nezvyknu.

Co máte konkrétně na mysli?
Jsem člověk, který se o sebe vždy dokázal postarat, žádných pracovních činností se nebojím a nejsem zvyklá, aby mně někdo „opečovával/ obsluhoval“, například mi vařil kávu či čaj. To jsem vždycky trochu nesvá. Jinak ale musím říct, že mám skvělou asistentku, děkuji jí za péči.

Na jakých projektech jste začala pracovat?
Například na projektu, který je určen pro lidi s hendikepem. Od února začínáme ve spolupráci s DDM „Taneční kurz pro hendikepované“. Cílová skupina kurzu se může přiblížit k aktivitě, kterou běžně dělají studenti na středních školách. Moc se na to těším a v případě, že projekt bude úspěšný, byla bych velmi ráda, kdyby probíhal i v dalších letech. Na konci kurzu bude sestavena komise z řad veřejnosti a vedení města, která vybere nejlépe tančící pár. Další aktivitou je „Anketa o nejlépe hodnocenou ZŠ a MŠ v Děčíně“, která je určená pro veřejnost. V současné době je předána anketa k připomínkování, tak věřím, že poradní orgán rady města anketu podpoří. Současně začínáme obnovovat kritéria pro hodnocení ředitelů našich ZŠ a MŠ, kde jsem zpracovala dotazník spokojenosti zaměstnanců škol – mělo by se jednat o jedno zásadní kritérium při nově vznikajícím hodnocení. Dále realizuji podpůrné skupiny pro některé zaměstnance našeho města. Cílem podpůrné skupiny je podpora zaměstnanců v překonávání úzkosti, předcházení osamělosti, podpora vzájemných interakcí, předávání zkušeností, sdílení informací, které mohou mít vliv na pozitivní změnu v jejich životě (např. zaměstnání, volný čas, bydlení, mezilidské vztahy apod.) Dále připravujeme aktivitu pro děti předškolního věku se SVP i bez SVP. Předškoláci budou moci jedenkrát za měsíc boxovat s „Vencou a Ivanou“. Připravuji spolupráci s psychiatrickou léčebnou v Ústeckém kraji, mělo by dojít k uzavření smlouvy o spolupráci s naším magistrátem, a to zejména s odborem OSPOD. Víme, že čekací doba na jakékoliv zdravotní ošetření/vyšetření je v dnešní době dlouhá. Ještě bych zmínila, že jsem začala besedovat se seniory v domově důchodců. První besedu jsem dělala v lednu, další je naplánována v březnu.

Na čem Vám při Vaší práci nejvíce záleží?
Hlavní prioritou je pro mě slušnost, která chybí veřejným činitelům, spolupráce s veřejností a také vyloučit předsudky kolující o SPD. Záleží mi také na spokojenosti, bezpečnosti, dostupné zdravotní péči pro naše občany. Je ale nutné si uvědomit, že ani magistrát nemá kouzelný prsten, aby mohl splnit veškerá přání veřejnosti. Mnoho věcí se odvíjí od legislativy, my nemůžeme některé nesrozumitelné zákony ovlivnit, to je důležité si uvědomit.

Co podle Vás v současné době Děčín trápí nejvíce?
Podle mě je to především nedostatek volných míst v domovech seniorů, dále silnice Teplická, která je doopravdy v „ubohém“ stavu. Dále společné vzdělávání, které nám nastavilo MŠMT, a my nemáme pravomoc vytvořit podmínky, které se slučují s praxí ve školách. Proto se chci zaměřit na relaxační místnosti ve školách pro děti se SVP. V případě, že školy budou mít volné prostory, doporučit jim vytvořit zmiňovanou místnost. Uvádím, že nejsem proti současnému společnému vzdělávání, ale je nutné dbát na zdraví všech dětí, které se vzdělávají společně. Pokud bude mít žák záchvat nebo se bude chovat neslušně, může si jít odpočinout do relaxační místnosti a nebude rušit ostatní děti. Výuka probíhá dál bez narušení třídního kolektivu.

Chystáte v oblasti, kterou máte ve své gesci, nějaké významné změny?
Vše se odvíjí od finančních prostředků. Město má zásobník projektů a vždy se čeká, až se vyhlásí dotační výzva například od MŠMT, MPSV a tak dále. Velmi ráda bych s kolegy vytvořila kulturní a vzdělávací středisko, ale… Další významnou změnou pro naše město mělo být komplexní zdravotní a sociální zařízení, o které jsem usilovala dlouhodobě, ale budova, která byla vhodná, byla v předchozích letech bohužel prodána. Je velmi těžké, najít vhodné prostory pro takové komplexní zařízení. I nadále je ale takové středisko jednou z mých vizí.

Co byste si přála, aby se v našem městě změnilo?
Důstojnost, slušnost na veřejném zasedání zastupitelstva města. Tak, jak se chováme, se budou chovat i naše děti. Pokud máme být veřejnosti vzorem, je vhodné se naučit slušnému, diplomatickému jednání, z kterého vyplyne rozumné stanovisko. Všichni zastupitelé našeho města mají možnost nás jako vedení města kdykoliv navštívit a vše důkladně prodiskutovat, navrhnout změnu, která bude mít adekvátní řešení. Jde pouze o chuť vzájemně komunikovat a nehledat zbytečné chyby, které se dají velmi snadno vyřešit.

Zdroj: Magistrát města Děčín