Rubriky
Politika Zprávy

Náměstkyně primátora Anna Lehká: Pokračování revitalizace Podmokel je jednou z priorit

Náměstkyně děčínského primátora Anna Lehká má na starosti nejen rozvoj města, ale také sociální oblast. Svou činnost i aktuální novinky popisuje v následujícím rozhovoru.

Nemůžeme začít jinak, než jedním z největších témat loňska: přesunem Kontaktního centra pro drogově závislé. Je již vybráno místo, kam se přestěhuje?

V podstatě hned, kdy bylo rozhodnuto, že budu mít jako náměstkyně primátora ve své gesci sociální oblast, se opětovně tato problematika dostala na povrch. Je to logické, situace v Podmoklech je v oblasti drog velmi znepokojivá a trochu mylně, i když argumentaci naprosto chápu, je to přisuzováno i umístění K-centra. Po několika jednáních s různými vlastníky a institucemi, které provoz této služby povolují, jsem se rozhodla hledat prostory v objektech města. Našli jsme vhodné prostory v přilehlé budově magistrátu, označené A3. Musí dojít k určitým stavebním úpravám a následné rekolaudaci (prostory jsou dnes určeny ke skladování). Projektová dokumentace by měla být zpracována začátkem jara, následně budeme soutěžit zhotovitele a přesun jako takový v ideálním případě plánujeme začátkem podzimu 2022.

Město Děčín se domluvilo s Křesťanským sdružením Jonáš, že u nich mohou lidé bez domova v případě vysokých mrazů také přespat. Oproti loňskému vyhřívanému stanu je to velký posun.

Stan byl provizorním řešením a jsem moc ráda, že se loni podařilo ve velmi krátké době zajistit pomoc lidem bez přístřeší aspoň tímto způsobem. Velice si vážím spolupráce se sdružením Jonáš. Je to obrovská pomoc, navíc si myslím, že bude i efektivnější. Sdružení funguje jako denní stacionář pro lidi bez přístřeší. Tato cílová skupina je zvyklá jak na prostředí stacionáře, tak i na zaměstnance a z tohoto důvodu lze předpokládat, že možnosti v mrazových dnech, kdy teplota spadne v noci pod -10 °C, využije více lidí.

Plánuje město zřídit vlastní noclehárnu pro lidi bez domova?

Ano, vlastní noclehárnu má město v plánu zřídit v objektu na ulici Benešovská, kde by měl vzniknout azylový dům a jeho součástí by byla i tato služba. U objektu měla být již zahájena rekonstrukce, bohužel zde došlo k selhání lidského faktoru. Projektant, který měl odevzdat projektovou dokumentaci, své povinnosti plynoucí ze smlouvy nesplnil a musíme započít celý proces znovu. Závazným termínem pro nás je konec roku 2022. Do tohoto termínu musí být v objektu zajištěna sociální služba, což je požadavek Ústeckého kraje, který tímto podmiňuje bezplatný převod nemovitosti do vlastnictví. Byla podána žádost na krajský úřad o posun toho termínu z objektivních důvodů. Doufám, že nám bude vyhověno, objekt v Benešovské ulici je pro rozvoj sociálních služeb ve městě naprosto zásadní.

Novinkou v poskytování sociálních služeb ve městě je úvaha zřídit potravinovou banku – jaký je aktuální stav v této věci?

Sociální situace občanů s nižšími příjmy je v poslední době výrazně horší kvůli rostoucí inflaci a vyšším cenám za energie. Velkou měrou samozřejmě přispěl i krach energetických společností a následné obrovské zálohy na energie od dodavatelů poslední instance. Mnohá města k tomuto kroku nyní přistupují a vycházejí vstříc poptávce jak samotných občanů, tak i organizací poskytujících sociální služby. Model v Děčíně si představuji jako mezisklad Potravinové banky v Ústeckém kraji, kde budou určeny výdejní hodiny, např. dva dny v týdnu. Nyní čerpáme zkušenosti odjinud, v blízké době navštívíme dlouhodobě fungující potravinovou banku ve Varnsdorfu provozovanou městem, musíme rovněž zajistit systém tak, aby nebylo možné jej zneužívat. Mým cílem je rozšířit poskytované služby občanům i o nábytkovou banku či tzv. Re-Use centrum související s oběhovým hospodářstvím.

Pojďme k chodu magistrátu. Loni došlo k organizačním změnám na odboru rozvoje a majetku. Proč?

Došlo k přesunu jednoho z oddělení Odboru rozvoje, konkrétně „Oddělení přípravy a realizace staveb“ na Odbor místního hospodářství. Tuto reorganizaci započal už pan Zajíček, bývalý pan tajemník, a mělo se jednat o první krok v rámci širší reorganizace úřadu. Hlavní myšlenkou celé úpravy je soustředit správu a budování majetku pod jeden odbor. Za první půlrok je obtížné tento krok hodnotit. Dlouho chystané investiční projekty vesměs stojí, a to z procesních důvodů nebo kvůli zásahu politických rozhodnutí, se kterými jsem mnohdy nesouhlasila, nicméně respektuji demokratické rozhodnutí většiny. Myslím, že je mylné se domnívat, že rozvoj města spočívá pouze v investicích do výstavby a technické infrastruktury, i když oboje samozřejmě významnou měrou ovlivňuje vzhled a celkový život města. Město čeká spousta významných rozhodnutí (v oblasti energetiky, odpadů, dopravy atd.), která ovlivní fungování celé aglomerace na několik desítek let. I z tohoto důvodu mi nepřijde moudré postupně rušit administrativní aparát odboru rozvoje tak, aby statutární město přišlo o samostatný odbor, který se strategickému rozvoji města věnuje.

Které investice jsou pro rok 2022 pro město prioritní?

Stálou prioritou je pokračování revitalizace Podmokel. Přestože se nám nepodařilo loni plynule navázat další etapou, nemělo by nám nic bránit v projektové přípravě dalších etap. Stejně tak je na tom lokalita Bynov a Labské nábřeží v návaznosti na realizaci cyklolávky přes řeky Labe a Ploučnice podél železničního mostu. (Výčet plánovaných akcí ve městě najdete v přehledu na konci rozhovoru)

Loni se začalo více mluvit o revitalizaci Labského nábřeží. Kdy je v plánu?

Nyní jsou již zajištěny podklady pro účastníky soutěže a pro přípravu soutěžních podmínek. Je dokončována pracovní verze těchto podmínek a v nejbližší době budou odeslány ČKA (Česká komora architektů) k revizi. Komora rovněž navrhne nezávislou část poroty. Soutěž o návrh a její příprava včetně vyhlášení má odlišné mechanismy na rozdíl od zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Porota je rozdělena na závislou a nezávislou část, musí být schváleny soutěžní podmínky včetně získání doložky regulérnosti. Předpokládá se, že během měsíce ledna proběhne první kolo odsouhlasení soutěžních podmínek na ČKA a následně v radě města. Po kladném přijetí podmínek a jmenování poroty radou města by během měsíce února mohlo proběhnout ustavující zasedání poroty, které doladí nezbytnosti soutěžních podmínek a po získání doložky regulérnosti soutěže od ČKA bude soutěž vyhlášena. Samotné ukončení soutěže předpokládáme cca na podzim letošního roku.

Je třeba řešit i odpadové hospodářství. Co se v tomto směru udělalo?

V současné době je vyhlášeno zadávací řízení na komplexní strategii odpadového hospodářství (OH) našeho města. Veřejná zakázka, resp. její hodnocení je dvoukolové. Nejprve nezávislí odborníci v prvním kole zhodnotí již zpracované strategie pro jiná města předložené uchazeči. Poté se sejde standardní výběrová komise, která ve druhém kole vyhodnotí hodnotící kritéria daná zadávací dokumentací a doporučí radě města toho nejpovolanějšího. Soutěž tak není koncipována na cenu, ale velký význam bude mít hodnocení již zpracované obdobné strategie, ze které by mělo být zřejmé, že vítězný uchazeč dokáže nejlépe pochopit a zpracovat problémy OH Děčína. Věřím, že výsledná strategie nám dá odpovědi na otázky, které město potřebuje znát, aby vědělo, jakým směrem se v této oblasti vydat. Odpadové hospodářství dnes už neznamená pouze likvidaci komunálního odpadu.

Co říká zákon?

Současná legislativa nás nutí řešit celou situaci v širším kontextu, např. dohromady s energetikou a oběhovým hospodářstvím. Jsem ráda, že na prosincovém zastupitelstvu byl podpořen návrh na zpracování studie proveditelnosti pro vybudování Zařízení pro energetické využití odpadů (ZEVO). Myšlenky na vybudování ZEVO v posledních letech v Děčíně dosti rezonují a je třeba vědět jednoznačně, zda taková investice má nebo nemá smysl. Strategie by nám měla ukázat rezervy v městském systému a nabídnout řešení i dílčích opatření, jako je četnost svozu, budování nových sběrných míst či rekonstrukce stávajících, vybudování městské kompostárny, bioplynové stanice nebo Re-Use centra. Možností se nabízí mnoho. Děčín je v tomto směru doslova pole neorané. A protože nerada dělám nesystémové věci, jsem ráda, když se mohu držet směru, který má cíl a zároveň racionální mantinely. Považuji zpracování této strategie za jeden z nejdůležitějších strategických dokumentů, které bude mít město k dispozici. Výsledky budou samozřejmě předloženy zastupitelstvu a moc bych si přála, abychom v této věci našli konsenzus napříč celým děčínským politickým spektrem. Jediné, co mě trápí, je, že máme se strategií min. půlroční zpoždění. S tím i souvisí časté dotazy na to, kdy předložím harmonogram jednotlivých kroků v oblasti OH. Ráda bych zdůraznila, že dokud nebudeme mít zpracovanou strategii OH, těžko může kdokoliv definovat harmonogram dílčích kroků.

Před více než rokem jste se stala náměstkyní primátora. Jak toto období hodnotíte?

Jako období velmi náročné, ale zároveň poučné. Mnoho mi dalo, ale i vzalo. Dalo mi spoustu nových zkušeností, vzalo mi, dnes už vím, mnohé romantické iluze. Tuto funkci jsem přijímala s pokorou jako službu a jako službu občanům ji budu vnímat vždycky. Pevně věřím, že v tomto obstojím a má rozhodnutí ve funkci budou vždy rozumná a ku prospěchu celého města. Všichni máme tyto funkce jen „půjčené“ a současná koalice navíc s hendikepem: místo obvyklých čtyř let standardního volebního období pouhý rok a půl. Nicméně i za tento krátký čas se dá mnohé vybudovat, podpořit, ale samozřejmě i zkazit. Nejvíce těžkostí si úspěšně vyrábíme my sami. V dnešní náročné době se často zapomíná na úctu k jednotlivci, k jeho práci i k sobě samému. Celkově to pak logicky narušuje celou společnost, její soudržnost a tím i její možnosti fungování. A v takové atmosféře je pak velmi těžké něco vytvářet či budovat. Nejtěžší v politice je a vždy bude komunikace s partnery a hledání kompromisů.

A co byste popřála na závěr?

Pokusme se si vzájemně více naslouchat, více vzájemně komunikovat a z těžkostí udělejme věci řešitelné. A to bych přála všem, jak v rovině osobní, tak i komuně městské.

Přehled plánovaných akcí v Děčíně:

► Předpoklad zahájení realizace projektu Obnova historické části Podmokel – etapa D.

► Předpoklad projektových prací na další části projektu Obnova historické části Podmokel – etapa B, který řeší zejména dopravní uspořádání, obnovu povrchů, veřejné osvětlení, vegetační úpravy, mobiliář, odvodnění apod. Jedná se o území vymezené ul. Bezručova (od křižovatky s Čs. Legií až po Podmokelskou ul. Včetně mostu přes Jílovský potok), celá Čs. legií (od Mírového náměstí po Plzeňskou ul.), Prokopa Holého (od křižovatky s Ruskou po Teplickou ul.), Ruská ulice (od Tržní po Mírové náměstí), Tržní ulice (od Prokopa Holého po Husovo náměstí). Momentálně probíhá VŘ na zpracovatele PD.

► Plánuje se zahájení realizace projektu Revitalizace sídliště Bynov – 1. etapa, který řeší dopravní uspořádání (včetně zastávek a točny městské autobusové dopravy v lokalitě Na Vyhlídce), dále kompletní revitalizaci ulice Na Vyhlídce po křižovatku s ul. Rudolfova. Realizován bude také navazující prostor mezi dvěma panelovými domy. V neposlední řadě se projekt zaměří na plochu před „zámečkem“ včetně celkového přeřešení křižovatky. Tento prostor byl definován v územní studii jako potenciální náměstí Bynova. Projektová dokumentace je zpracována.

► Plánována je rovněž projektová příprava projektu Revitalizace sídliště Bynov – 2. etapa (okolí ZŠ Na Pěšině (území od křižovatky ulic Rudolfova x Na Pěšině až po konec areálu MŠ Na Pěšině)).

► V rámci projektu Rozvojová zóna Děčín – východní nádraží, jehož cílem je transformace rozvojového území Děčín-východní nádraží budou po zpracované studii využitelnosti území v r. 2022 konány další kroky (zpracování projektové dokumentace, výkupy pozemků, apod.).

► Připravují se bypassy u kruhových křižovatek u Lidlu a u Benziny na Starém Městě.

► Plánuje se zahájit realizace Lávky pro pěší a cyklisty přes Labe a Ploučnici.

► Dojde k dořešení přestavby či rekonstrukce Domova pro osoby se zdravotním postižením v Boleticích.

► Předpoklad realizace projektu Domov se zvláštním režimem Křešice pro zdravotně postižené občany s poruchou kognitivních funkcí. V současné době probíhá VZ na zhotovitele.

► Bude se pokračovat na přípravě projektu Dům pro krizové bydlení v ul. Benešovská.

► Měla by proběhnout architektonická soutěž na Revitalizaci Labského nábřeží, odhadované náklady na soutěž jsou přibližně 1,6 mil. Kč, jedná se o úsek dlouhý cca 750 m (od kruhového objezdu „U Mototechny“ v kontextu s plánovanou lávkou přes Labe a Ploučnici, po úroveň u Hladového kamene, včetně zázemí Via Ferraty, ve všech výškových úrovních – spodní úsek podél Labe i horní část, kde se nachází komunikace a chodníky) a následně zahájení projektových prací.

Zdroj: Magistrát města Děčín