Rubriky
Zprávy

Děčín chce využívat chytré technologie pro zvýšení kvality života svých obyvatel

Na začátku června schválila rada města Koncepci Smart City Děčín. Tento dokument je pro město vodítkem, jakým způsobem realizovat Smart City projekty, jejichž cílem je racionální využití chytrých technologií pro zlepšení života občanů ve městě. Koncepce definuje klíčové oblasti, na které by se mělo město zaměřit, popisuje, jak organizačně Smart City zajistit, navrhuje způsoby financování a v neposlední řadě vybírá klíčové projekty, které by se měly realizovat.

Tvorbu koncepce řídil bývalý radní Ondřej Smíšek, který ji představil zastupitelům na konci června. Mezi partnery Smart City patří vysoké školy ČVUT a UJEP, dále Ústecký kraj nebo Okresní hospodářská komora. Hlavními tématy, kterými se koncepce zabývá, jsou doprava, energetika a občanská vybavenost.

Pilíř Doprava řeší nasazení “inteligence” do dopravní sítě. Navrženými projekty směřuje k cíli bezpečné, nízkoemisní a efektivní dopravy. V současné době se finalizuje žádost o podporu v rámci Operačního programu Doprava na tzv. inteligentní dopravní systém. Díky tomuto projektu bude město získávat informace o intenzitě a skladbě dopravy v Děčíně a bude mít přehled také o obsazenosti vybraných parkovišť, což bude podkladem pro vybudování parkovacího navigačního systému.

Pilíř Energetika směřuje ke zvyšování energetické efektivity a tím ke snižování spotřeby energií a finanční úspoře. V současné době probíhá pilotní projekt Automatizovaný systém prevence havárie vody, který hlídá okamžitý únik vody v budově a hlásí pomocí sms zprávy případné překročení nastaveného hodinového limitu správci budovy. Díky tomu je možné okamžitě jednat. Technologie je prozatím nasazena ve 4 lokalitách a počítá se s jejím rozšířením do všech budov ve vlastnictví města. Dalšími projekty, které jsou ve fázi příprav, jsou např. EPC projekty, které umožní snížení spotřeby energií v některých městských budovách nebo využití fotovoltaické energie.

Pilíř Občanská vybavenost zahrnuje především tématiku vztahu města k občanům. Zaměřuje se na zlepšení dostupnosti městských služeb, zvýšení informovanosti občanů a jejich zapojení do dění ve městě. V současné době je podána žádost o podporu do Operačního programu Zaměstnanost na projekt Portál občana města Děčín, na kterém by každý našel informace o aktuální situaci ve městě, novinky, mohl by nahlásit závady, zjistit, jak řešit některé životní situace a po přihlášení také některé situace bez nutnosti návštěvy úřadu vyřídit. Dalším projektem, který se postupně rozšiřuje, je Děčínská karta. Tu je možné od ledna tohoto roku využívat v MHD a od září také ve všech školních jídelnách.

S Koncepcí Smart City Děčín se můžete seznámit na webu města v odkazu Město/Smart City.

Zdroj: Magistrát města Děčín