Rubriky
Dětem Zprávy

Zápisy do mateřských škol pro školní rok 2020/2021

Na základě mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 byl změněn obvyklý systém zápisu dětí do mateřských škol. V souladu s doporučením MŠMT se zápis do mateřských škol bude konat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole, a to v termínu od 4. do 15. května 2020. Jakým způsobem podat žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, najdete v článku.

Ředitelky a ředitelé mateřských škol v Děčíně stanovili podle § 34 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021 v době od 04.05.2020 do 15.05.2020.

Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají dle § 34 odst. 1 školského zákona děti narozené od 01.09.2014 do 31.08.2015.

Do mateřské školy se přednostně přijímají děti ve věku od tří do šesti let, nejdříve však děti od dvou let, které mají místo trvalého pobytu v příslušném školském obvodu mateřské školy, a to podle předem stanovených kritérií ředitelkou/ředitelem školy. Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok.

Žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání se budou přijímat prostřednictvím:

• datové schránky školy, • e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem, • poštou (musí být doručeno do 15.05.2020), • případně dle konkrétní situace osobním podáním v pracovních dnech.

V posledním případě je nezbytné domluvit si přesný čas podání žádosti se školou telefonicky, aby nedošlo k vyšší koncentraci a pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude obsahovat:

• jméno a příjmení žadatele – dítěte,

• datum narození,

• místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, (v případě cizinců místo pobytu),

• konkrétní mateřskou školu, • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje), o jméno a příjmení tohoto zástupce, o místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování, telefonní číslo. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

K žádosti je nutné doložit kopii rodného listu dítěte. Doložení řádného očkování dítěte:

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

  1. prohlásí, že je dítě řádně očkované (vzor prohlášení níže), a
  2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Žádost o přijetí dítěte předškolnímu vzdělávání je dostupná v elektronické podobě na: www.rodina.mmdecin.cz nebo na webových stránkách jednotlivých MŠ.

Doporučujeme věnovat pozornost webovým stránkám spádové mateřské školy, kde získáte podrobnější informace, nebo využít uvedené kontakty, na které můžete směrovat případné dotazy, aby nedocházelo k průtahům ve správním řízení.

UPOZORNĚNÍ: V žádosti je nutné uvést také telefonní číslo na zákonného zástupce pro případ zpětné vazby a v případě podání žádosti poštou, pro přidělení registračního čísla. Pořadí, v jakém byla žádost doručena, nemá vliv na přednostní přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Děkujeme za pochopení a spolupráci. Ředitelky a ředitelé mateřských škol v Děčíně

Vzor textu čestného prohlášení k očkování:

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.X. XXXX), se podrobil(a) všem stanoveným pravidelným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Příloha: kopie očkovacího průkazu

Podpis zákonného zástupce:

Dostupné přílohy:

Zdroj: Magistrát města Děčín