Rubriky
Zprávy

Obnova historické části Podmokel bude pokračovat

Společnost Strabag bude pokračovat v revitalizaci historické části Děčína – Podmokel. Vedení města se po několikaměsíčním vyjednávání podařilo uzavřít dohodu se zhotovitelem stavby i s Římskokatolickou farností, které patří pozemky kolem kostela na Husově náměstí. Dělníci by měli v centru města začít znovu pracovat během několika dní. Stavba by na základně uzavřených smluvních dodatků měla být dokončena letos na podzim.

Několikaměsíční jednání
„Velmi složitá jednání se Strabagem trvala několik měsíců. Jsem rád, že jsme konečně našli shodu a podepsali dodatky ke smlouvě. Stavba tak může pokračovat. Na té části stavby, které jsou předmětem šetření Policie České republiky, práce zatím pokračovat nemohou,“ říká primátor města Děčína Jaroslav Hrouda.

V březnu loňského roku totiž podalo město trestní oznámení na neznámého pachatele. Důvodem k podání oznámení bylo zjištění nesouladu provedení stavby s projektovou dokumentací. Policie si nechala zpracovat znalecký posudek. Ten si také u soudního znalce objednalo město, kdy specifikovalo konkrétní otázky ke stavbě. Na posudek nyní město čeká.
Město se složitou situací kolem revitalizace Podmokel intenzivně zabývalo několik měsíců, kdy vedlo desítky jednání se zhotovitelem, církví a právními zástupci města.

„Obyvatele našeho města jsme nemohli o stavu stavby průběžně informovat, vycházeli jsme z doporučení našich právníků, abychom nenarušili průběh vyjednávání,“ vysvětlil primátor a dodal: „V průběhu období, kdy probíhala jednání, jsme zvažovali varianty a možnosti přebírání díla po částech. V takovém případě by byla nutná úprava smlouvy o dílo, a to by mohlo ohrozit zásadu rovného zacházení v rámci veřejné zakázky a dále by to přineslo komplikace v úrovni různých záruk na jednotlivých částech prostoru a s každodenním užíváním i problematickou údržbou prostranství.“ Město jako krajní možnost zvažovalo i odstoupení od smlouvy a dopady na dokončení díla. „Musíme se však chovat jako řádný hospodář, proto nebylo v našem zájmu smlouvu ukončit, ale pokračovat s pracemi a zajistit jejich dokončení,“ doplnil primátor.

Proč došlo k prodlení na stavbě
Původní projekt revitalizace nepočítal s přeložkou plynové vedení v ulici Prokopa Holého. Vlastník této sítě při zpracování projektové dokumentace poskytl nepřesné údaje o trase vedení jeho zařízení. Na tuto skutečnost se přišlo až při výkopových pracích. Jediným řešením je proto přeložka plynu. Projektová dokumentace musela být tedy upravena.

Jednání s církví
Město se také snažilo během pozastavené stavby domluvit na dalším postupu s církví, která projekt revitalizace na svém pozemku v okolí kostela nejprve odsouhlasila v souladu s projektem, po vydání stavebního povolení ale začala požadovat změny.

„Některé byly drobné, postupně šlo ale o tak zásadní změny, že je zkrátka nebylo možné akceptovat, protože bychom se dostali do rozporu se zákonem o veřejných zakázkách,“ říká náměstek primátora Jiří Anděl.
Stavba byla proto na podzim 2018 zastavena.

„Více než rok pak probíhala jednání se zástupci církve. Nakonec jsme došli ke vzájemné shodě, že revitalizaci město nebude realizovat na pozemcích ve vlastnictví Římskokatolické farnosti,“ vysvětlil Vladislav Raška, náměstek primátora.

Zdroj: Magistrát města Děčín