Rubriky
Zprávy

Město nabízí k prodeji pozemek na Jalůvčí

Město prodá pozemek p. č. 886/12 o výměře 763 m2 k. ú. Prostřední Žleb v městské části Jalůvčí formou dohadovacího řízení, které se uskuteční dne 17.2.2020 od 10.00 hodin v zasedací místnosti odboru rozvoje MM Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV. Pozemek dle platného územního plánu města Děčín není vhodný pro výstavbu rodinného domu. Více informací na webu města.

Oznámení – dohadovací řízení

V souladu s platnými „Zásadami“ oznamuje odbor místního hospodářství Magistrátu města Děčín konání dohadovacího řízení na prodej nemovitosti z majetku statutárního města Děčín.

Dohadovací řízení se uskuteční dne 17.2.2020 od 10.00 hodin v zasedací místnosti odboru rozvoje MM Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV (budova A1, 4.patro, dv. č. 523).

Bude projednáván prodej pozemku p. č. 886/12 o výměře 763 m2 k. ú. Prostřední Žleb (městská část Jalůvčí)

–  výchozí cena 228.900,00 Kč + ostatní náklady + platná sazba DPH
–  kauce činí 11.445,00 Kč
–  variabilní symbol 1900308

– s upozorněním, že nabízený pozemek dle platného územního plánu města Děčín není vhodný pro výstavbu RD, v současné době je k pozemku uzavřen nájemní vztah, který nebude ukončován odborem místního hospodářství Magistrátu města Děčín, pozemek je dostupný z místní komunikace ul. Luční.

Dohadovacího řízení se mohou zúčastnit fyzické a právnické osoby s trvalým pobytem, resp. sídlem na území ČR a které se dostaví na dohadovací řízení bez ohledu na to, zda v 15denní lhůtě podali žádost o prodej.

Podmínkou účasti na dohadovacím řízení je složení kauce a předložení dokladu o jejím zaplacení před zahájením dohadovacího řízení.
Kauci je zájemce povinen složit na účet města č. účtu 19-921402389/0800, u České spořitelny a.s., pobočka Děčín nebo přímo v pokladně Magistrátu města Děčín před konáním dohadovacího řízení (v případě mezibankovního převodu nejpozději 3 dny před konáním dohadovacího řízení). Složená kauce bude vrácena všem účastníkům s výjimkou žadatele, který se umístí na prvním pořadí.

V případě, že zájemce bude zastupován jinou osobou, je nutné, aby se tato prokázala plnou mocí před začátkem konání dohadovacího řízení.

Bližší informace lze získat na odboru místního hospodářství – oddělení nakládání s majetkem města Magistrátu města Děčín.

Připomínky a námitky lze uplatnit na odboru místního hospodářství a majetku města – odd. nakládání s majetkem města, prostřednictvím podatelny v termínu do 31.1. 2020.

Zdroj: Magistrát města Děčín