Rubriky
Zprávy

Dopravu v Děčíně omezí rekonstrukce vodovodu a kanalizace v ulici Čsl. mládeže

Od soboty 13. 7. 2019 čeká Děčín další dopravní omezení. Severočeská vodárenská společnost začne rekonstruovat 110 let starou kanalizaci a vodovod v ulici Čsl. mládeže. Ta bude v úseku od kruhového objezdu pod viaduktem a dále kolem mototechny ke křižovatce s Teplickou ulicí pro osobní dopravu uzavřena. Objízdná trasa povede v obou směrech po ulici Předmostí přes okružní křižovatku u Lidlu. Zde budou z důvodu plynulosti dopravy umístěny bariéry, které zamezí průjezd po okruhu na úrovni Podmokelské ulice. Provoz městské a linkové autobusové dopravy ulicí Čsl. mládeže nebude ovlivněn, pokud nedojde k nepředvídaným technickým problémům, jako jsou např. kaverny velkých rozměrů apod. Pro tuto situaci je připraveno a odsouhlaseno dopravní opatření objízdné trasy.

„Další dopravní komplikace ve městě mě určitě netěší, ale vím, že práce na rekonstrukci staré kanalizace a vodovodu, která není v dobrém stavu, jsou nutné, a to i v souvislosti s připravovanými investičními záměry města v této lokalitě. Přestože byly objízdné trasy pečlivě zvažovány, řidiči se v Děčíně hlavně v ranní a odpolední špičce bohužel nevyhnou kolonám, proto prosíme občany o trpělivost a pochopení,“ řekl ke stavbě náměstek primátora Jiří Anděl.

Práce na rekonstrukci vodovodu a kanalizace probíhají již od června také na Teplické ulici a dokončeny by měly být zhruba v polovině prosince. Práce v ulici Čsl. mládeže potrvají, pokud nenastanou nějaké komplikace, podle smlouvy o dílo do 17. prosince 2019. Investorem stavby je Severočeská vodárenská společnost. Děčínské pracoviště fakulty dopravní ČVUT Praha připravilo přehlednou vizualizaci dopravního omezení v ulicích Teplická a Čsl. mládeže.

Více informací ke stavbě
V ulici Čsl. mládeže jsou umístěny dva vodovodní řady, jeden je tvořen potrubím z litiny DN 200, druhý je z oceli DN 400. Vodovod pochází z roku 1909. Vzhledem ke svému stáří je již silně inkrustovaný a jsou na něm nefunkční armatury. Dále se zde nachází stejně stará kanalizace, tvoří ji betonové potrubí vejčitého profilu. Do této kanalizace jsou rovněž odváděny odpadní vody z lokality Pastýřská stěna a části Děčína 4 Podmokly. Jedná se o koncovou větev před podzemní čerpací stanicí odpadních vod (která se nachází v ul. Labské nábřeží, přímo naproti nástupu na ferraty). Kamerová prohlídka prokázala špatný technický stav stoky, koroze materiálu je nad 50 %, tvoří se kaverny, dochází k nátoku balastních vod, jsou špatně napojené přípojky, dále kanalizace vykazuje nedostatečný profil šachet a projevuje se velká koroze stupadel. Z uvedených důvodů rozhodla SVS o provedení rekonstrukce, která je koordinována s dalšími investičními akcemi. Předmětem stavby je rekonstrukce 155 metrů vodovodu a 212,73 metrů kanalizace. V rámci stavby dojde k výměně stávajícího vodovodu v úseku od křižovatky s ul. Teplická po ul. Na Skřivance. V souběhu s touto trasou bude probíhat i rekonstrukce kanalizační stoky, která vede až po kruhový objezd za viaduktem. Rekonstrukce proběhne ve stávající trase a hloubce uložení stávajících sítí, a to např. u kanalizace představuje hloubky 3 – 5 m, což představuje velký objem zemních prací a značnou technickou náročnost za provozu stávající kanalizace.