Rubriky
Politika Zprávy

Informace k delegaci členů do okrskových volebních komisí v Děčíně

Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla zaregistrována pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v Ústeckém kraji, může delegovat nejpozději do 30 dnů přede dnem voleb (do středy dne 20.09.2017 do 16:00 hodin), jedno člena a jednoho náhradníka do každého volebního okrsku v Děčíně.

Delegováním se rozumí doručení jejich seznamu primátorce města paní Mgr. Marii Blažkové (rozhodující je datum doručení).

Seznam delegovaných členů musíobsahovat:

  • jméno a přijmení
  • datum narození
  • adresu místa trvalého pobytu člena (náhradníka)
  • jméno a příjmení zmocněnce politické strany, politického hnutí nebo koalice, popřípadě jméno a příjmení osoby, která je k tomuto úkonu pověřena zmocněncem (kopie písemného pověření je součástí seznamu).

Seznam delegovaných členů může obsahovat:

  • telefonní číslo (vhodné pro další komunikaci)
  • adresu pro doručování nebo adresu elektronické pošty člena (náhradníka)
  • údaj, do které okrskové volební komise má být delegovaný člen (náhradník) umístěn.

Seznam podepíše zmocněnec politické strany, politického hnutí nebo koalice, osoba, která je k provedení delegování členů (náhradníků) zmocněncem pověřena.

Členem okrskové volební komise může být státní občan České republiky:

  • Který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let
  • U něhož nenastala překážka výkonu volebního práva (zákonem stanovené omezení osobní svobodydůvodu ochrany zdraví lidu, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva)
  • Který není kandidátem pro volby do Parlamentu České republiky.

 

V případě jakýchkoliv dotazů volejte paní Alenu Smutnou, tel. 412 593 201, 775 866 201, nebo písemně e-mailem: alena.smutna@mmdecin.cz.

Zdroj: Magistrát města Děčín