Rubriky
Zprávy

SVS zahajuje rekonstrukci historické kanalizace a vodovodu v Divišově ulici a okolí

Severočeská vodárenská společnost (SVS) zahajuje plánovanou investiční akci roku 2017 – rekonstrukci nevyhovujících úseků 107 let staré kanalizace a 108 let starého vodovodu v Děčíně, v ulicích Divišova a Raisova a na Máchově náměstí.

Bronislav Špičák, generální ředitel Severočeské vodárenské společnosti, uvádí: „Obnova majetku je trvale v centru našeho zájmu. Z letošní částky na investice 1,31 miliardy korun dáváme téměř 86 %, tj. 1,123 miliardy korun, právě na obnovu vodohospodářského majetku společnosti. V rámci této naší zahájené investiční akce v Děčíně budou zrekonstruovány dožilé úseky kanalizace a vodovodu, na které je připojeno cca 655 obyvatel. Stavbu provedeme v koordinaci s naplánovanou akcí dalšího subjektu.“

Více o stavbě:

V uvedené lokalitě je jednotná kanalizace z betonu vejčitého profilu 500/700 a 400/600 mm. Byla uvedena do provozu roku 1910. Kanalizace uložená v hloubce až 4,3 metru je ve špatném technickém stavu, jak prokázala její kamerová prohlídka. Vykazuje korozi nad 50 %, chybějící dno, četné kaverny, staticky špatné kanalizační šachty nedostatečného profilu. Některé úseky stok nebyly zcela prohlédnuté z důvodu chybějícího dna. Vodovod v Divišově ulici a na Máchově náměstí z litiny vnitřního průměru 80 a 50 mm pochází z roku 1909. Je zkorodovaný, inkrustovaný a poruchový, proto SVS rozhodla o rekonstrukci nevyhovujících úseků kanalizace i vodovodu.

V rámci investiční akce SVS bude pro rekonstrukci kanalizace použito kameninové potrubí vnitřního průměru 400 mm v celkové délce 402 metrů a vnitřního průměru 300 mm v celkové délce 86 metrů – celkem bude vyměněno 488 metrů kanalizace. Pro rekonstrukci vodovodu bude použito potrubí z tvárné litiny vnitřního průměru 80 mm v délce 224 metrů a vnitřního průměru 63 mm v délce 60 metrů. K výměně potrubí, které je uloženo v místních komunikacích, dojde v otevřeném paženém výkopu, zčásti v samostatném výkopu a zčásti ve sdruženém výkopu v souběhu vodovodu s kanalizací. Součástí stavby je přepojení všech stávajících 16 domovních vodovodních přípojek, 72 kanalizačních přípojek a přípojek uličních vpustí, osazení dvou podzemních hydrantů, rekonstrukce 16 revizních šachet a napojení na navazující řady a stoky. V závěru dojde k obnově povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 3. dubna 2017. Stavební práce začnou v následujících dnech (17. týden) a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. srpna 2018. Stavba bude rozdělena do dvou etap: první etapa v roce 2017 v Raisově ulici, druhá etapa v roce 2018 v Divišově ulici a na Máchově náměstí.

Stavba SVS bude prováděna v koordinaci s plánovanou rekonstrukcí plynovodu společnosti Innogy a z důvodu dopravní obslužnosti i s dříve zahájenou stavbou SVS v nedaleké ulici Čs. legií (02/2017 – 06/2017).

Je to jedna ze staveb z oblasti obnovy majetku pro okres Děčín, kde SVS pro rok 2017 naplánovala celkem 19 staveb k obnově majetku i strategických (vyvolaných legislativou), a to o celkovém objemu investic 152 milionů korun bez DPH.

Více o SVS:

Severočeská vodárenská společnost a. s. je moderní, výkonná, efektivní a transparentní vlastnická vodárenská společnost. Převzala za své akcionáře – 458 severočeských měst a obcí – odpovědnost za zásobování obyvatelstva pitnou vodou a za odvádění a likvidaci komunálních odpadních vod. Všechny aktivity podřizuje od svého vzniku v roce 1993 základním principům: uplatňuje jednotnou solidární cenu vody pro celé území, udržuje sociálně přijatelnou cenu vody, aplikuje racionální podnikatelské metody v hospodaření a vkládá celý zisk do obnovy a rozšiřování majetku. Rozsah majetku SVS na území dvou krajů je v rámci ČR ojedinělý: 59 úpraven vody, 988 vodojemů, 8958 km vodovodů (bez přípojek), 189 čistíren odpadních vod a 3956 km kanalizace (bez přípojek). Prioritou SVS je urychlená obnova stávajícího infrastrukturního majetku, při současném naplnění požadavků legislativy. Více informací na www.svs.cz 

Zdroj: Magistrát města Děčín