Rubriky
Zprávy

Upozornění na splatnost poplatku za komunální odpad

odpad_alesoMagistrát města Děčín upozorňuje občany na blížící se splatnost 1. splátky místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem za r. 2015, a to nejpozději do 1. června t.r. V těchto dnech zajištuje Česká pošta tisk a rozeslání složenek poplatníkům. Složenky obsahují nově i kód QR PLATBY, které zjednodušuje platbu pomocí mobilní aplikace vaší banky.
Tak jako v předchozím období nebudou složenky zaslány poplatníkům, kteří ohlásili správci poplatku jiný způsob platby (převod z účtu, SIPO nebo platbu v hotovosti na pokladnách magistrátu). Občané, kteří si zvolili platbu prostřednictvím sdruženého inkasa plateb obyvatelstva, mají předpis poplatku zahrnut do rozpisu SIPO na květen t.r.

Místní poplatek je povinna platit každá fyzická osoba, která má ve městě Děčín trvalý pobyt, a dále cizinci, kterým byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než 90 dnů, kteří podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky pobývají na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců a kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců.

Poplatek dále platí fyzické osoby, které mají ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Z důvodu zabránění dvojího zpoplatnění osvobodilo město Děčín v obecně závazné vyhlášce poplatníky, kteří již platí městu poplatek jako fyzická osoba z titulu trvalého pobytu.

Veškeré podrobnosti k placení tohoto poplatku obsahuje obecně závazná vyhláška č. 3/2012, kterou občané naleznou na www.mmdecin.cz (odkaz Magistrát-předpisy-platné právní předpisy-r. 2012). V odkazu Životní situace jsou dále uvedeny kontakty na zaměstnance města Děčín, zajišťují správu poplatku, na které se občané mohou obracet s dotazy.

Zdroj: Magistrát města Děčín