Rubriky
Zprávy

Ministerstvo životního prostředí oznamuje zahájení zjišťovacího řízení

povodne 2013Ministerstvo životního prostředí oznamuje zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe.

Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“.

V souladu s § 16 odst. 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zveřejňujeme informaci o zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci

„Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“

Do závěru zjišťovacího řízení lze nahlédnout v Informačním systému SEA na internetových stránkách: http://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce kód koncepce MZP200K.

Veřejnost má právo nahlížet do záměru rovněž na odboru životního prostředí Magistrátu města Děčín, budova B1, ul. 28. října 155/2, Děčín I (bývalý Okresní úřad), 2. patro dveře č. 324 v úřední dny od 8:00 – 16:00 hod., v neúřední dny po telefonické domluvě na telefonním čísle 412 591 472.

Informace o oznámení záměru je zveřejněna v termínu

od 08.01.2015 do 06.02.2015

Dle ustanovení § 16 odst. 4 zákona za den zveřejnění se považuje den, kdy došlo k vyvěšení informace a stanoviska na úřední desce dotčeného kraje.

Každý může Ministerstvu životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 65, 100 10 Praha 10 – Vršovice, zaslat své písemné vyjádření k oznámení koncepce do 20 dnů ode dne zveřejnění informace o oznámení koncepce na úřední desce posledního kraje. K vyjádřením zaslaným po lhůtě nemusí úřad přihlížet.

PpřílohaMZP-SEA_dopis.pdf

Mgr. Jiří Hykš v.r.
vedoucí odboru životního prostředí

 

Zdroj: Magistrát města Děčín