Rubriky
Zprávy

Informace o změnách v registru vozidel od 1. 1. 2015

auto_technicka_registr alesoOd 1. ledna 2015 dochází ke změnám v registru vozidel. Změny upravuje novela zákona o registraci vozidel č. 239/2013 Sb. Ta je velmi obsáhlá, proto uvádíme pouze zásadní změny, které se týkají například vozidla v převodu, změny vlastníka vozidla a vyřazení vozidla.

Vozidla v převodu
• U vozidla, které je v „převodu“, tedy není přihlášeno na nového vlastníka/provozovatele, musí být do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 30. 6. 2015) podána žádost o zápis vlastníka a provozovatele silničního vozidla (tzn. dokončení registrace). Pokud nebude do uvedeného data registrace dokončena, toto vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit!
Změna vlastníka vozidla
• Změna vlastníka nebo provozovatele proběhne současně. Nebude existovat institut převodu vozidla tzv. polopřevodu. Nově se převod a registrace uskuteční na registru vozidel v místě bydliště původního provozovatele. Dostavit se tam mohou společně prodávající a kupující, nebo jen jeden z nich s úředně ověřenou plnou mocí.
• K provedení změny je nutné předložit doklady od vozidla a protokol o evidenční kontrole, který nesmí být starší než 14 dnů.
• Registrační značka přidělená vozidlu původního vlastníka bude zůstávat na vozidle i v případě, že bude dále registrováno v jiném kraji.
• Při převodu vozidel registrovaných v ČR se nevyžaduje předložení protokolu o technické prohlídce.


Vyřazení vozidla
(dříve dočasné vyřazení vozidla)
• Od 1. 1. 2015 se zvyšuje poplatek za vyřazení vozidla na dvojnásobek, tedy na 200,- Kč.
• Vozidlo dočasně vyřazené před 30. 6. 2013. Vlastník takového vozidla je povinen se dostavit do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 31. 12. 2015) na registr vozidel a oznámit účel jeho využití a adresu místa, kde je silniční vozidlo umístěno. Pokud tak neučiní, takové vozidlo zanikne!
• Vozidlo dočasně vyřazené po 01. 07. 2013. Vlastník je povinen ve lhůtě do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona (tj. do 31. 12. 2015) oznámit na registru vozidel, kde je vozidlo umístěno a jaký účel jeho využití. Pokud tak neučiní, nehrozí administrativní zánik vozu, ale může mu být uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč.

Schválení technické způsobilosti – dovozy
• Technická způsobilost vozidel dovezených z členských států se neschvaluje („přeregistrace vozidel z jiného členského státu“ – uznává se stávající schválení členského státu).
• Platnost technické prohlídky (první periody) u nových vozidel dovezených z členských států EU se nekrátí a pokračuje až do vypršení lhůty od data první registrace podle druhu vozidla.

Registrační značky na přání
• Možnost vydání značky na přání a třetí registrační značky na nosiče jízdních kol se odkládá do 1. 1. 2016
Nové názvosloví po 1. 1. 2015
• Dočasně vyřazení = vyřazení z provozu.
• Trvalé vyřazené = zánik vozidla.
• Vývoz vozidla = vydání tabulky s RZ na vývoz.
• Členský stát = členské státy EU, jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru a Švýcarská konfederace
• Provozovatel = osoba, která je v registru silničních vozidel zapsána jako vlastník tohoto vozidla, není-li jako jeho provozovatel v registru zapsána jiná osoba.

Zdroj: Magistrát města Děčín