Rubriky
Zprávy

Nájemce parkoviště v Boleticích n.L. vzejde z dohadovacího řízení

pronajem parkoviste brezinyNájemce pozemku p.č. 832/73 o výměře 2 236 m2 k.ú. Boletice nad Labem za účelem provozování hlídaného parkoviště s nepřetržitým provozem bude město hledat prostřednictvím dohadovacího řízení. To se uskuteční 6. března 2014 od 9 hodin.

Bližší informace k dohadovacímu řízení:

OZNÁMENÍ
V souladu s usnesením rady města č. RM 14 02 37 15 ze dne 21. 01. 2014 oznamuje Odbor místního hospodářství a majetku města Magistrátu města Děčín konání DOHADOVACÍHO ŘÍZENÍ na pronájem části pozemku p.č. 832/73 o výměře 2 236 m2 k.ú. Boletice nad Labem.

Dohadovací řízení se uskuteční dne 6. března 2014 od 9.00 hodin v zasedací místnosti odboru rozvoje Magistrátu města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV (budova A1, 4. patro, dv.č. 523).

Bude projednáván pronájem části pozemku p.č. 832/73 o výměře 2 236 m2 k.ú. Boletice nad Labem, za účelem provozování hlídaného parkoviště s nepřetržitým provozem, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce s tím, že zájemce musí v případě schválení pronájmu doložit příslušnou koncesní listinu.

• výchozí cena za pronájem 100 000,- Kč/rok
• kauce činí 5000,- Kč
• variabilní symbol 1900304

Dohadovacího řízení se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem resp. sídlem na území ČR a dostaví se na dohadovací řízení, bez ohledu na to, zda v 15 denní lhůtě podali žádost o pronájem. Výsledky dohadovacího řízení podléhají schválení v radě města.

Podmínkou účasti na dohadovacím řízení je složení kauce a předložení dokladu o jejím zaplacení před zahájením dohadovacího řízení.

Kauci je zájemce povinen složit na účet města č. účtu 19-921402389/0800, u České spořitelny a.s., pobočka Děčín, nebo přímo v pokladně Magistrátu města Děčín před konáním dohadovacího řízení (v případě mezibankovního převodu nejpozději 5 dnů před konáním dohadovacího řízení). Složená kauce bude vrácena všem účastníkům s výjimkou žadatele, který se umístí na prvním pořadí.

V případě, že zájemce bude zastupován jinou osobou, je nutné, aby se tato prokázala plnou mocí před začátkem konání dohadovacího řízení.

Bližší informace lze získat na odboru místního hospodářství a majetku města – oddělení nakládání s majetkem města Magistrátu města Děčín – budova A1, Mírové nám. 1175/5, Děčín IV.

Informace o podmínkách stanovených příslušnými zákony pro vydání koncesní listiny pro provozování činnosti související s ostrahou majetku a osob lze získat na odboru správních činností a obecního živnostenského úřadu Magistrátu města Děčín – budova B2, ul. 28. října čp. 1155, Děčín I.

Zdroj: Magistrát města Děčín