Rubriky
Zprávy

Zastupitelé schválili novou vyhlášku o regulaci hazardu

hazard_alesoZastupitelé schválili Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2013, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. Pokud tuto vyhlášku schválí také zastupitelé, nahradí stávající platnou zákazovou vyhlášku č. 4/2011 o zákazu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her. „Zavedení nové vyhlášky umožní řádnou kontrolu provozování herních zařízení městskou policií. Navíc bude mít město větší přehled o hazardních hrách, protože povolení k provozování VHP vydává magistrát,“ řekl František Pelant, primátor města. V nové vyhlášce jsou stanovena 3 místa ve městě, na kterých bude možné provozovat kasina. Dále stanovuje místa, kde bude povoleno provozování výherních hracích přístrojů, a to v maximálním počtu 4 ks v jedné provozovně v omezené době provozu od 12 do 22 hodin.

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN
Obecně závazná vyhláška města Děčín
č. 3/2013,
o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

Zastupitelstvo města Děčín se na svém zasedání dne 23.05.2013 usnesením č. ZM 13 04 04 09 usneslo vydat na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a na základě ustanovení § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“), tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Článek 1
Regulace provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

1) Na celém území města Děčín, vyjma kasin nacházejících se na místech uvedených v příloze č. 1 této vyhlášky, se zakazuje provozování:
a) sázkových her podle § 2 písm. i), l), m) a n) zákona o loteriích,
b) loterií a jiných podobných her podle § 2 písm. j) zákona o loteriích,
c) loterií a jiných podobných her podle § 50 odst. 3 zákona o loteriích.

2) Sázkové hry podle § 2 písm. e) zákona o loteriích (dále jen „výherní hrací přístroje“) je povoleno provozovat pouze na místech uvedených v přílohách č. 1 a č. 2 této vyhlášky. V každé provozovně nacházející se na místech uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky lze provozovat maximálně 4 výherní hrací přístroje.

3) Výherní hrací přístroje lze na místech uvedených v příloze č. 2 této vyhlášky provozovat každý den pouze v době od 12.00 hodin do 22.00 hodin.

Článek 2
Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Děčín č. 4/2011, o zákazu provozování sázkových her, loterií
a jiných podobných her, vydaná Zastupitelstvem města Děčín dne 15.12.2011.

Článek 3
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
František P e l a n t v.r.
primátor

Pavel S i n k o v.r.
1. náměstek primátora
Potvrzení o době vyvěšení na úřední desce:
Vyvěšeno na úřední desku dne: 24.05.2013
Sejmuto z úřední desky dne: ………………………

Příloha č. 1 k obecně závazné vyhlášce města Děčín č. 3/2013, o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

Seznam míst ve městě Děčín, na kterých mohou být v kasinech provozovány sázkové hry podle § 2 písm. e), i), l), m), n) a loterie a jiné podobné hry podle § 2 písm. j) a podle § 50 odst. 3 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů:

1. Oblouková 1413/3, Děčín I
2. Ústecká 1945/10, Děčín V
3. Sofijská 2/3, Děčín VI

Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce města Děčín č. 3/2013

Seznam míst ve městě Děčín, na kterých mohou být provozovány sázkové hry podle § 2 písm. e) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (výherní hrací přístroje)

Děčín I Děčín VI
1. 28. října 225/1 35. Krásnostudenecká 712/59
2. Duchcovská 129/11 36. Moskevská 551/23
3. Hrnčířská 1346 37. Slovanská 1460/65
4. Karla Čapka 809/2 38. U Kaple 544/3
5. Lázeňská 6/2 39. Želenická 1297/39
6. Masarykovo nám. 193/20 40. Želenická 1527/20
7. Masarykovo nám. 194/21 41. Želenická 1540/13
8. Masná č.e. 9712
9. Průběžná 1291/1 Děčín VII
10. Průběžná 198/8 42. Slepá 43/11
11. Řetězová 197/8
12. Tyršova 1089/15 Děčín IX
43. Lesní cesta 75
Děčín II 44. Na Pěšině 292
13. Dvořákova 1338/4 45. Na Pěšině 333
14. Kamenická 573/29 46. Rudolfova 74
15. Kamenická 657/155 47. Rudolfova 76
16. Lipová 619/2 48. Teplická 52
17. Příkrá 558/2
18. Riegrova 395/96 Děčín X
49. Tělocvičná 192/9
Děčín III
19. Litoměřická 103/58 Děčín XXVII
20. Náměstí 5. května 127/4 50. Březiny 55
21. Žerotínova 190/27 51. Březiny 83
22. Žerotínova 378/9 52. Kosmonautů 179
53. Kosmonautů 180
Děčín IV
23. Bezručova 233/20 Děčín XXXII
24. Divišova 68/18 54. Jabloňová 62
25. Husovo nám. 36/9 55. Kamenná 36
26. Jungmannova 241/15 56. Míru 78
27. Plzeňská 85/4 57. Studniční 413
28. Prokopa Holého 37/35 58. Studniční 416
29. Prokopa Holého 43/33 59. Vítězství 49
30. Prokopa Holého 125/25 60. Vítězství 104
31. Teplická 350/52 61. Vítězství 146
32. Teplická 377/86 62. Vítězství 216
33. Tržní 135/21
34. Zbrojnická 97/18

Zdroj: Magistrát města Děčín