Rubriky
Zprávy

Strategie statutárního města Děčín pro období 2014 – 2020

decin_alesoStatutární město Děčín v současné době vytváří strategický dokument, jehož účelem je definovat klíčové oblasti budoucího rozvoje města a jeho bezprostředního okolí. Jedná se o dlouhodobý plán rozvoje, který by měl být realizován v letech 2014-2020. Význam tohoto dokumentu spočívá v tom, že by měl zajistit, aby budoucí investiční a rozvojové aktivity města nebyly nahodilé a nekoncepční, ale sytémově nasměrovány do nejdůležitějších oblastí a vzájemně provázané.

Naším záměrem je, aby tento dokument nezůstal v obecné a formální rovině, ale byl rozpracován až do konkrétních priorit, opatření a projektových záměrů, včetně vymezení potřebných finančních zdrojů, závazných ukazatelů, harmonogramu realizace a popisu způsobu organizačního zajištění. Takto konkrétně koncipovaný strategický dokument pak umožní průběžnou kontrolu naplňování strategie.

Protože vlastní finační zdroje města na budoucí investiční aktivity jsou limitovány, bude v tomto dokumentu plánováno také využití evropských dotačních zdrojů.

Na tvorbě tohoto dokumentu v současné době pracují odborníci, a to v několika pracovních skupinách (pracovní skupiny jsou rozděleny do několika oblastí – podnikání, rozvoj, školství – vzdělávání, životní prostředí, sociální oblast) jejichž zastřešuje tzv. řídící výbor Strategie. Domníváme se však, že důležité jsou též názory občanů města. Proto chceme poskytnout příležitost zapojení do tvorby strategie všem občanům, kterým není budoucí osud města lhostejný.
Věříme, že při společné spolupráci se podaří nejen vytvořit kvalitní strategickou vizi, ale hlavně jí úspěšně realizovat a zlepšit tak perspektivu budoucího rozvoje města.

Jakou podobu může mít konkrétní spolupráce?
• Na těchto webových stránkách budou postupně uveřejňovány informace o postupu tvorby strategie, jednání pracovních skupin, apod. Každý občan města má možnost se k těmto informacím vyjádřit, zasílat podněty, náměty a to na adrese strategie@mmdecin.cz
• Vlastní tvorba strategie se skládá z několika dílčích fází. Nejdříve je nutno zmapovat stávající stav, a to jak problémy (slabé stránky), tak výhody (silné stránky) a pojmenovat budoucí hrozby a příležitosti. K tomuto účelu slouží tzv. SWOT analýza. Tyto SWOT analýzy za jednotlivé oblasti budou zveřejněny a občané budou mít možnost se k nim vyjádřit. Konkrétní postup a návod jak se zúčastnit připomínkování SWOT analýz je dostupný v dokumentu připomínkování SWOT analýz
• Po ukončení připomínkového řízení SWOT analýz budou odborníci v jednotlivých pracovních skupinách navrhovat klíčové priority rozvoje, které budou vycházet jak ze zpracovaných SWOT analýz, tak z globální rozvojové vize, stanovené Řídícím výborem. Tyto klíčové priroity budou následně rozpracovány do konkrétních opatření a projektových záměrů. I v této fázi bude mít veřejnost možnost se k nastaveným prioritám rozvoje města vyjádřit. Konkrétní postup bude zveřejněn na těchto webových stránkách.

Zdroj: Magistrát města Děčín