Rubriky
Zprávy

Oznámení o těžbě dřeva

Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí oznamuje, že na lesních pozemcích p. č. 1071 a p. č. 1081 v k. ú. Prostřední Žleb, ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření příslušejícím Lesům České republiky, s. p., bude z důvodu akutního stavu ohrožení bezpečnosti osob a majetku probíhat od pondělí 28.05.2012 těžba přestárlého bukového porostu. V této oblasti každoročně dochází k častým vývratům a zlomům přestárlých buků, což mimo jiné způsobuje uvolňování skalních bloků a jejich pohyb z prudkého svahu ohrožuje místní obyvatele.

V prostoru pod těžbou dotčeným pozemkem (jedná se o budovy č. p. 57, 54, 91, 3, 56, 51, 29, 34, 12, 47, 6 v ulici Pod Svahem), budou prováděna nezbytná opatření k zajištění bezpečnosti osob a jejich majetku.

Těžba je v souladu se zákonnými normami a předpisy, tj. lesním hospodářským plánem a zákonem o lesích. Bude se jednat o náročnou lanovkovou těžbu, kterou provede firma vybraná vlastníkem lesního pozemku Lesy České republiky, s. p. Termín ukončení těžebních prací je 31.08.2012. Během těžby bude omezen vstup do prostoru lesního porostu, bude omezena doprava v ulici Pod Svahem a dojde k průběžné evakuaci místních obyvatel. Aktivity spojené s omezením vstupu do těžební oblasti a evakuací místních obyvatel výše uvedených nemovitostí bude zajišťovat statutární město Děčín, Sbor dobrovolných hasičů Horní Žleb a Městská policie Děčín. Město děkuje místním obyvatelům za pochopení situace a zároveň je tímto vyzývá ke spolupráci s uvedenými orgány při zajišťování bezpečnosti a evakuace. Čas evakuace bude stanoven na nezbytně nutnou dobu v závislosti na tom, kde a kdy bude těžba probíhat. Podrobnější informace k celé záležitosti obdržíte na tel: 412 591 471, Bc. Kateřina Svitáková, Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí.

Zdroj: Magistrát města Děčín