Rubriky
Zprávy

Zápis dětí do matřeských škol proběhne v květnu

Ředitelé a ředitelky mateřských a základních škol v Děčíně po dohodě s odborem školství a kultury Magistrátu města Děčín

stanovují (podle § 34, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění)

Z Á P I S DO MATEŘSKÝCH ŠKOL V DĚČÍNĚ

Termín pro podání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2012/2013 je stanoven na den

sobota 19. května 2012 v době od 9,00 hodin do 13,00 hodin.

Zápis dětí se bude konat ve všech mateřských školách v Děčíně.

Do mateřské školy se přijímají děti ve věku zpravidla od tří do šesti let, podle předem stanovených kritérií ředitelem / ředitelkou školy.

Rodiče (zákonní zástupci), kteří přijdou s dětmi k zápisu, s sebou přinesou:
– občanský průkaz
– vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
– rodný list dítěte
– cizinci předloží potvrzení o povolení k trvalému pobytu na dobu delší než 90 dnů

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si mohou rodiče vyzvednout přímo v mateřské škole, na Magistrátu města Děčín, na odboru školství a kultury.
Pokud se rodiče nemohou z vážných důvodů dostavit k zápisu ve stanoveném termínu, je nutné předem domluvit s vedením mateřské školy termín náhradní.

Ředitelé a ředitelky
mateřských škol a základních škol v Děčíně

Zdroj: Magistrát města Děčín