Rubriky
Zprávy

Upozornění na splatnost poplatku za komunálního odpadu

Odbor ekonomický upozorňuje na termín 2. splátky místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem nejpozději do 30. listopadu t.r.

Složenky na tuto splátku již byly Českou poštou rozeslány. Poplatníci, kteří platí prostřednictvím SIPO, budou mít tuto splátku zahrnutu v rozpisu SIPO na měsíc listopad. Občané, kteří platí poplatek převodem z účtu, obdrželi informace o bankovním spojení k zadání trvalého příkazu již v roce 2010 a nebudou již na termín splatnosti upozorňováni. Informace k platbě v loňském roce obdrželi také ti, kteří chtějí odpad platit na pokladnách Magistrátu města Děčín.

Pro informaci dále uvádíme, že za rok 2010 byl evidován nedoplatek ve výši 4,7 mil. Kč, více než 10 300 osob nezaplatilo poplatek nebo některou ze splátek včas. Celkový nedoplatek poplatku za období od r. 2002 činil více než 16 mil. Kč. Nejčastějšími důvody nedoplatků jsou např. nezadání trvalého příkazu pro platbu, nepředložení dokladu o studiu pro úlevu na poplatku, resp. dokladu prokazujího nárok na osvobození, placení na nesprávný variabilní symbol nebo nedoručitelnost informace k platbě z důvodu neznámého pobytu.

Nedoplatky za rok 2010 byly odborem ekonomickým Magistrátu města Děčín vyměřeny tzv. hromadným předpisným seznamem a vyhláška o jeho zveřejnění bude umístěna na úřední desku v nejbližších dnech. Poplatníkům již nebudou rozesílány platební výměry na adresu jejich pobytu. Po nabytí právní moci a vykonatelnosti hromadného předpisného seznamu zahájí odbor ekonomický vymáhání nedoplatků různými formami daňové exekuce (např. srážky ze mzdy, důchodu, účtu). Pokud má poplatník evidovány vyšší nedoplatky za více daní (např. poplatků a pokut), budou tyto nedoplatky postupovány k vymáhání exekutorskému úřadu.

Doporučuje proto poplatníkům, aby si zkontrolovali, zda mají poplatek za rok 2011 i za předchozí období řádně uhrazen. S veškerými dotazy na placení tohoto poplatku se mohou občané obracet na pracovníky odd. správy daní a poplatků odboru ekonomického (telef. spojení na správce poplatku občané naleznou na www.mmdecin.cz v odkazu Magistrát – Životní situace – Finance a poplatky) .
Zdroj: Magistrát města Děčín