Rubriky
Zprávy

Nový územní plán města Děčín – VÝZVA

V souvislosti s projednáním nového Územního plánu Děčín, který je pořizován na základě schválení záměru zastupitelstvem města v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, je pro občany města nebo fyzické či právnické osoby, mající vlastnická práva k pozemku nebo stavbě na území města Děčín

prodloužena lhůta pro uplatnění návrhů 
na změnu funkčního využití těchto pozemků nebo staveb

do 30. 11. 2011.

Návrhy musí obsahovat:

● údaje umožňující identifikaci navrhovatele, včetně uvedení jeho vlastnických práv
k pozemku na území obce ( informace o parcele )
● údaje o navrhované změně využití ploch na území obce ( snímek katastrální mapy )
● údaje o současném využití ploch dotčených návrhem navrhovatele
● důvody na provedení změny v území

Návrhy lze zasílat poštou na adresu : Magistrát města Děčín
odbor stavební úřad
oddělení Úřad územního plánování
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín IV

elektronicky na adresu: stavebni@mmdecin.cz nebo podat osobně na podatelnách Magistrátu města Děčín.

Bližší informace poskytne Ing. Alena Singolová, vedoucí oddělení Úřad územního plánování, budova B1 magistrátu, ul. 28. října 1155/2, Děčín I, 1. patro, dv. č. 208, tel.: 412 591 333, e-mail: alena.singolova@mmdecin.cz.

Zdroj: Magistrát města Děčín