Rubriky
Zprávy

Informace o vrácení dokumentace k záměru Plavební stupeň Děčín

Magistrát města Děčín – odbor životního oznamuje v souladu s ustanovením § 16 odst 3 zákona č. 100/2001 sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) ve znění zákona č. 93/2004 zveřejnění informace o vrácení dokumentace k záměru „Plavební stupeň Děčín“.

Rekapitulace procesu EIA:

Dne 07.10.2005 obdrželo Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“ podle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., (dále jen „zákon“)
Oznámení záměru (dále jen „oznámení“) zpracované v rozsahu č. 3 k zákonu. Dne 13.12.2005 vydalo MŽP závěr zjišťovacího řízení, ve kterém byly specifikovány oblasti, které je nutné v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí (dále jen „dokumentace“) zpracovat.

Dne 24.08.2010 obdrželo MŽP podle § 8 zákona dokumentaci, která byla dne 02.09.2010 rozeslána dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným správním úřadům ke zveřejnění a vyjádření. Dopisem ze dne 27.10.2010 byl pověřen RNDr. Tomáš Bajer, CSc. Zpracováním posudku.

K předložené dokumentaci MŽP obdrželo množství vyjádření, podnětů a připomínek, které obsahují oprávněné žádosti na informace, které je nezbytné do dokumentace záměru dopracovat. MŽP obdrželo rovněž dopis od zpracovatele posudku s doporučením vrátit dokumentaci k dopracování.

Závěr:

MŽP konstatuje, že v rámci jednání uskutečněných mezi odborem posuzování vlivů na životní prostředí, oznamovatelem, zpracovatelským týmem dokumentace a zpracovatelem osudku byla diskutována řada problematických aspektů zveřejněné dokumentace. MŽP vítá, že výsledkem těchto jednání bylo předání řady doplňujících podkladů oznamovatele, které reagují na obdržená vyjádření. Současně však MŽP sděluje, že vzhledem k charakteru předložených doplňujících podkladů a ustanovení zákona, které neumožňuje zveřejnit dopracovanou dokumentaci spolu s posudkem, je nutné dopracovanou dokumentaci znovu zveřejnit.

Na základě výše uvedeného požaduje MŽP jako příslušný úřad dle § 8 odst. 5 zákona dopracování dokumentace. Dopracovaná dokumentace musí zohlednit a vypořádat veškeré požadavky uvedené ve vyjádřeních k dokumentaci a zejména se musí zaměřit na výše zmíněné oblasti.
Dopracovaná dokumentace vlivů záměru na životní prostředí bude příslušnému úřadu předložena ve 28 vyhotoveních, 1 x CD a 3 x přeložena do německého jazyka.

Mgr. Jiří H y k š v. r.
vedoucí odboru životního prostředí