Rubriky
Zprávy

Veřejná výzva na zprostředkování obchodu s elektr. energií na Českomoravské komoditní burze Kladno

Veřejný zadavatel tímto vyzývá
v souladu s ustanovením § 18 odst. 3, v návaznosti na § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, za účelem zjištění cen obvyklých v místě plnění a zájmu uzavřít o předmětné zakázce s městem smlouvu, k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

1. Identifikační údaje vyhlašovatele

Statutární město Děčín
Mírové náměstí 1175/5, Děčín IV, 405 38
Zastoupené: Františkem Pelantem, primátorem města
IČ: 00 26 12 38, DIČ: CZ00261238, tel.: +420 412 593 111
Kontaktní osoba: energetik statutárního města Martia a.s. – Ing. Tomáš Müller, tel. 777784943

2. Vymezení předmětu zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle ust. § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách na služby s názvem

Zprostředkování obchodu s elektrickou energií na Českomoravské komoditní burze Kladno

Specifikace:

Jako centrální zadavatel vypisujeme zakázku malého rozsahu na zastupování, resp. na zprostředkování obchodu (nákup elektrické energie), na Českomoravské komoditní burze Kladno.
Předpokládá se realizace nákupu elektrické energie na rok 2012 a 2013 pro potřeby Statutárního města Děčín a jeho organizací v objemu cca 9 mil Kč/rok (cca 4 900 MWh/rok) pro nízké napětí a cca 3 mil Kč/rok (cca 2 300 MWh/rok) pro vysoké napětí.
Analýzu odběrů elektřiny a shromáždění potřebných dat provede a vybranému uchazeči předá v dostatečném předstihu před zahájením obchodování zadavatel.

3. Místo plnění a doba plnění

Místo plnění: Českomoravská komoditní burza Kladno
Doba plnění: v časovém rozmezí od podpisu smlouvy do 31.12.2011 (dle požadavku objednatele – předpoklad viz výše)

4. Požadavky na kvalifikační předpoklady uchazečů

Uchazeč o zakázku musí předložit jako součást své nabídky:
– kopii výpisu z obchodního rejstříku, pokud je uchazeč osobou zapisovanou do tohoto Rejstříku či výpisu z jiné obdobné evidence, pokud je v ní uchazeč zapsán
– kopii dokladu o oprávnění k obchodování s elektrickou energií (zprostředkovávání obchodů s elektrickou energií) na Českomoravské komoditní burze Kladno
Při nesplnění výše uvedených kvalifikačních kritérií bude nabídka uchazeče vyřazena z dalšího posuzování.

Originály nebo ověřené kopie předloží vybraný dodavatel na vyžádání před podpisem smlouvy.

5. Obsah nabídky

Nabídka bude obsahovat:
– identifikační údaje uchazeče: jméno/název, sídlo/místo podnikání, kontaktní adresa, IČ, DIČ, bylo-li přiděleno, telefon, e-mail, osoba oprávněná jednat jménem dodavatele (statutární orgán) a bankovní spojení s uvedením čísla účtu.
– vyhlašovatel požaduje, aby součástí nabídky byl průvodní dopis, opatřený datem a podpisem osoby oprávněné za uchazeče jednat dle § 13 Obchodního zákoníku, ze kterého vyplývá, že se jedná o nabídku uchazeče na zakázku „Služba dohodce“
– součástí nabídky musí být návrh smlouvy v listinné i elektronické formě
– součástí nabídky musí být obchodní podmínky
– součástí nabídky musí být návrh plné moci ke zprostředkování burzovních obchodů

6. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, platební podmínky

Zadavatel předpokládá odběr elektrické energie v roce 2012 a 2013 v ceně viz specifikace v čl. 2 této výzvy.
Vzhledem ke skutečnosti, že nelze dopředu určit cenu elektr. energie, požaduje zadavatel, aby uchazeč strukturoval nabídkovou cenu za zprostředkování obchodu buď pevnou částkou bez ohledu na to, za jakou cenu zadavatel nakoupí elektrickou energii, nebo procentem z celkové ceny uzavřeného obchodu na burze a pevné částky.

Cena bude strukturována takto:
nabídková cena bez DPH ………………………………………. ,- Kč
DPH … % ……………………………………………………… ,- Kč
Celková nabídková cena vč. DPH ……………………………… ,- Kč
Uchazeč je pro účely hodnocení povinen uvést cenu jeho služeb ve vztahu k objemu obchodu.
V případě, že celková cena za zprostředkování obchodu nebude stanovena pouze pevnou částkou, je uchazeč povinen strukturovat cenu dále takto:
Procentuální výše smluvní odměny z ceny dohodnutého obchodu ….. xx %
Výše pevné částky smluvní odměny (vč. všech souvisejících nákladů za zprostředkování obchodu) ……….. ,- Kč
Cena uvedená v nabídce bude považována za konečnou, nejvýše přípustnou bez ohledu na konečný finanční objem zprostředkovaného obchodu. Toto platí i ve vztahu k výši uchazečem nabídnutých procent z celkové ceny sjednaného obchodu.
Cena (odměna za zprostředkování obchodu) bude uhrazena na základě faktury vystavené uchazečem se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne doručení zadavateli.


7. Hodnotící kritéria

Hodnotícím kriteriem je nejnižší nabídková cena s DPH.
Pro účely hodnocení bude použita cena ve vztahu k předpokládané ceně za nákup elektrické energie – tedy cena za zprostředkování obchodu v předpokládané výši 12 mil. Kč

8. Termín pro podání nabídek

Nabídky musí být vyhlašovateli doručeny nejpozději dne 13.06.2011. Později doručené nabídky nebudou zařazeny do hodnocení nabídek.
Uchazeči je mohou doručit osobně do podatelny Magistrátu města Děčín ve dnech Po, St v době od 8.00 do 17.00; Út, Čt, Pá od 8.00 do 15.00 hodin.
Obálky s nabídkou musí být označeny „Veřejná zakázka – Služby dohodce – Neotvírat“ a na uzavření opatřeny razítkem, případně podpisem uchazeče.
Nabídky je možné též zaslat doporučeným dopisem splňujícím výše uvedené náležitosti na adresu zadavatele. Pro určení, kdy byla nabídka zadavateli doručena, je rozhodující otisk podacího razítka podacího místa zadavatele. V případě doručení poštou je za okamžik předání považováno převzetí zásilky adresátem.
9. Další podmínky

Nabídka musí být zpracována písemně v českém jazyce.
Všechny listy nabídky musí být číslovány nepřerušovanou vzestupnou řadou čísel a musí být spojeny způsobem, který zabraňuje nežádoucí manipulaci s nimi.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit, případně zrušit podmínky tohoto výběrového řízení. Změna bude oznámena stejným způsobem jako tato výzva.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem a nevracet podané nabídky.
Uchazeč nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve výběrovém řízení.
Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o veřejné zakázce.

V případě Vašeho zájmu Vás proto žádáme o poskytnutí Vaší nabídky se splněním výše uvedených podmínek.

Zdroj: Magistrát města Děčín