Rubriky
Zprávy

Konkursní řízení na ředitele/ředitelku ZŠ a MŠ Děčín IX, Na Pěšině 330

Rada města Děčín  vyhlašuje konkursní řízení

v souladu s §166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a podle § 3 vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích a na základě požadavků stanovených Radou města Děčín na výkon činnosti ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Děčín IX, Na Pěšině 330.

Požadavky:
– předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy stanovené § 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění
– znalost problematiky řízení školství a školských předpisů
– občanská a morální bezúhonnost
– dobrý zdravotní stav
– organizační a řídící schopnosti

Předpokládaný nástup: 01.08.2011

Obsahové náležitosti přihlášky:
– přihláška ke konkursnímu řízení
– doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce
– doklad o průběhu všech zaměstnání a délce praxe potvrzený posledním zaměstnavatelem
– životopis
– koncepce rozvoje školy v maximálním rozsahu 5 stran strojopisu formátu A4
– výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) nebo doklad o jeho vyžádání
– čestné prohlášení podle § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění
– lékařské potvrzení o způsobilosti k výkonu činnosti ředitele (ne starší 2 měsíců)

Veškeré doklady musí být originály nebo úředně ověřené kopie.

Přihlášky s uvedeným doklady zasílejte doporučeně na adresu:
Statutární město Děčín, se sídlem Magistrát města Děčín, odbor školství a kultury, k rukám vedoucí odboru školství a kultury, Mírové nám. 1175/5, 405 38 Děčín IV.

Přihlášky se podávají nejpozději do 06.06.2011.

Na obálce uveďte: „KONKURSNÍ ŘÍZENÍ – neotvírat – ZŠ a MŠ Na Pěšině.“

Zdroj: Magistrát města Děčín

Foto: www.zs.bynov.cz