Rubriky
Zprávy

Na sídlišti Staré Město začnou letos úpravy veřejných prostranství

Již v roce 2009 zahájilo Město realizaci Integrovaného plánu rozvoje města – sídliště Staré Město. Projekt je financovaný za pomoci peněz z Integrovaného operačního programu. Letos město připravuje investice do veřejného prostranství na Starém Městě za asi 15 milionů korun.

Projekt se na rozdíl od IPRM – zóna Centrum vyznačuje tím, že se do něj mohou zapojit soukromí vlastníci bytových objektů. „Jednoduše řečeno, čím více vlastníků se zapojí do projektu a vyčerpá dotaci na opravy svého majetku, tím více peněz město může na úpravy veřejného prostranství získat. Vlastníci v roce 2010 podali na město Děčín 3 projekty. Dva z nich byly zrealizovány v roce 2010, realizace třetího projektu proběhne v roce 2011 s termínem ukončení v červenci 2011,“vysvětlil Valdemar Grešík,radní města.

Investorem projektu „Veřejné prostranství“, který je také součástí tohoto IPRM, je město samo. Město má zpracovaný projekt ke stavebnímu povolení s celkovým rozpočtem 112 494 272 Kč. Projektová dokumentace je rozdělena do několika ucelených etap stavebně i finančně. Tyto etapy je možné realizovat samostatně. Hlavními činnostmi v projektu veřejného prostranství je úprava a výstavba nových parkovišť, dopravních i pěších komunikací, parkových chodníčků, veřejného osvětlení, obnova hřišť pro děti ve třech věkových kategoriích (1-6 let; 3-12 let; 12 – 18 let), obnova zeleně, umístění nového mobiliáře – lavičky, truhlíky na zeleň, odpadkové koše, stojany na kola, obnova okolí základní školy a vybudování hřiště.

Město Děčín začne s realizací 1. části v v letošním roce v částce cca 15 mil. Kč a to v bezprostřední blízkosti domů, jejichž vlastníci žádost o dotaci na regeneraci svého domu již podali, případně již svůj projekt úspěšně zrealizovali, tedy v ulicích Jezdecké a Kladenské. Předpokládaný časový horizont fyzické realizace: duben – září 2011.

Projekt

Pokud některý z vlastníků bytového objektu v lokalitě sídliště Staré Město má zájem získat dotaci na opravy, pak se ještě může do projektu zapojit.

Výzva k podávání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Děčín – sídliště Staré Město byla vyhlášena dne 1.9.2009. Ukončení příjmu žádostí je 31.10.2013. Projekty jsou financovány z Integrovaného operačního programu, Prioritní osa 5 – Národní podpora územního rozvoje, Oblast intervence 5.2 – Zlepšení prostředí v problémových sídlištích. Podporovaná aktivita – b) Regenerace bytových domů, celkový finanční objem pro tuto výzvu je 26 190 735 Kč. Specifický cíl IPRM 4 – Regenerace a sanace bytových objektů. Oprávněnými žadateli jsou vlastníci bytových domů – bytová družstva či další obchodní společnosti (zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník), vlastníci jednotek sdružení ve společenství vlastníků jednotek podle zvláštního zákona (zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů), další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům (např. občanský zákoník). Podporované aktivity, které mohou být financovány, jsou rekonstrukce a modernizace bytových domů, zejména:
• zateplení obvodového pláště domu, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí;
• práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu;
• sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby;
• rekonstrukce technického vybavení domů (např. modernizace otopné soustavy, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů);
• výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí;

Výše podpory je 40 %.

Kompletní Výzva je umístěna webových stránkách statutárního města Děčín v sekci Úřad upozorňuje – Integrovaný plán města, dále IPRM Děčín – sídliště Staré Město a na úřední desce města.

O konkrétní informace se obracejte na Ing. Martinu Štajnerovou, vedoucí oddělení strategického rozvoje a projektů odboru rozvoje magistrátu města, tel. 412 591 339, e-mail: martina.stajnerova@mmdecin.cz.

Zdroj: Magistrát města Děčín