Rubriky
Kultura Sport Zprávy

Do kultury, sportu a sociální oblastí míří v Děčíně miliony korun

Zastupitelé města Děčína schválili ve čtvrtek rozdělení dotací do kultury a sociální oblasti pro žádosti nad padesát tisíc korun.  Rozdělení dotací pro žádosti do padesáti tisíc korun do sportu, kultury a sociální oblasti schválila Rada města, což je plně v její kompetenci. Návrhy zpracovaly jednotlivé komise.

Sociální oblast

V rámci dotačního řízení pro sociální oblast a na podporu rodiny podalo žádost celkem 59 subjektů za více než 11 milionů korun. V rozpočtu města na rok 2020 je pro neziskové organizace na sociální služby a aktivity v sociální oblasti vyčleněna částka 4,8 milionů korun.

„Město sociální služby na svém území dlouhodobě podporuje, nyní však k přerozdělování dotací přistoupilo prostřednictvím sociálně zdravotní komise s cílem nastavit transparentní hodnocení. Vzhledem k zavedení nouzového stavu spojeného s nemocí COVID-19 také využijeme nevyčerpané finanční prostředky k podpoře vybraných sociálních služeb pomáhajících při koronavirové krizi,“ uvedl radní Ondřej Smíšek, který má sociální oblast na starosti.

Sociálně zdravotní komise jednotlivé žádosti pečlivě posuzovala.

„V žádostech se jedná o optimální rozpočty služeb, ovšem dle pravidel přerozdělování dotací z Ministerstva práce a sociálních věcí prostřednictvím krajů je potřeba se u služeb zaměřit na dofinancování služeb z jiných zdrojů ve stanovené výši, v současnosti jsou organizace povinny zajistit dofinancování služeb ve výši 5 či 8 procent,“ vysvětlila Sofie Wernerová, předsedkyně sociální komise.

Aby sociální komise nastavila přerozdělování dotací města na sociální oblast spravedlivě, řídila se metodikou Ústeckého kraje pro poskytování finanční podpory poskytovatelům sociálních služeb. V každé žádosti o dotaci předložil žadatel přehled financování z ostatních zdrojů, z něhož komise vycházela při výpočtu potřebného podílu spolufinancování. Mnoho organizací se snaží zajistit vícezdrojové financování, přičemž nespoléhají pouze na finanční podporu města, ale i finance od jiných subjektů. Sociálně zdravotní komise oslovila ke spolupráci odbory města, které poskytly na každého žadatele reference spočívající v hodnocení spolupráce v komunitním plánování a v přínosu služeb pro děčínské klienty. K přerozdělení byla vytvořena hodnotící škála s 33 body. Podle počtu bodů dle předem nastavených kritérií byla žadateli přiznána plná či ponížená částka dotace, v některých případech nebyla dotace přiznána.

Kultura

V rozpočtu města na rok 2020 je pro kulturu schválená částka ve výši 1,2 miliony korun. Žádost o dotaci v rámci vyhlášeného dotačního programu města podalo 43 žadatelů, spolků a jednotlivců, z toho 23 subjektů požádalo o částku do 50 tisíc korun a 20 nad 50 tisíc korun. Kulturní komise posuzovala jednotlivé žádosti již v únoru, ale vzhledem k současné pandemické situaci byli žadatelé vyzváni k upřesnění informací k termínům akcí a činnosti v 1. pololetí letošního roku.

„Pro letošní rok byla kulturní komise nucena přehodnotit původně doporučené výše dotace do kultury děčínským spolkům s ohledem na nemožnost pořádat řadu kulturních akcí v jarních měsících, zřejmě i začátkem letní sezóny a samozřejmě s přihlédnutím na očekávaný vývoj rozpočtu města. Některé již naplánované akce budou přesunuty na pozdější termín, ostatní se již bohužel letos neuskuteční. Naším cílem bylo pomoci obnovit kulturu ve městě co možná nejdříve a dlouhodobě podporovat stálá sdružení a akce, které mají ve městě tradici,“ vysvětlila Miroslava Poskočilová, předsedkyně kulturní komise.

Komise navrhla rozdělení peněz dle jasně daných kritérií: počet pořádaných akcí, a to celoročních i jednorázových, rozsah a dopad na obyvatele města, možnosti financování v rámci jiného dotačního titulu, přínos pro život ve městě, zaměření na kulturní a společenský život, práci s dětmi a mládeží, respektování tradic a opakující se akce.

Sport

Žádosti ve sportu nad padesát tisíc korun již zastupitelé schvalovali na minulém jednání zastupitelstva. Rada města pak v první polovině dubna  rozhodla na základě doporučení sportovní komise o žádostech na dotaci na projekty do padesáti tisíc korun. Celkem podpořila 26 různých projektů ve výši 408 500 korun.

Také v této oblasti došlo na základě současné situace k přehodnocení původního návrhu komise na rozdělení peněz, a to s ohledem na změny v termínech konání akcí nebo jednotlivých sportovních aktivit. Komise přistupovala k rozdělování peněž s cílem zachovat podporu dlouhodobé činnosti sportovních klubů.

„Řada sportovních akcí se nemůže uskutečnit, a i proto došlo ke škrtům v jednotlivých žádostech. Naopak jsem moc rád, že jsme podpořili činnost klubů, která je moc důležitá. Byl bych nerad, kdyby se začalo šetřit na sportu, protože víme, že ho nyní všichni budou moc potřebovat.  Všichni se těší, až sport opět začne fungovat normálně,“ říká radní pro sport Jakub Houška s tím, že žadatelé byli vyzváni, aby upřesnili termíny akcí a také svou činnost v prvním pololetí letošního roku.

Autor: Luděk Stínil
Zdroj: Magistrát města Děčín